Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ij ook met zijn naaste vereenigd. Want de liefde is weder teruggekeerd in den mensch en openbaart zich in ontferming over anderen.

Hoort slechts: Zalig, zegt de Heer, de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Evenals in het gebed des Heeren de vergeving van anderen de maatstaf is, hoeveel vergeving wij van God kunnen gelooven, zoo ook hier. Neen, nu geen hardheid des gemoeds meer, geen veroordeelen van anderen, maar barmhartigheid over den medezondaar. Allen zijn wij ■afgeweken, tezamen zijn wij onnut geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet tol éen toe. Indien dit de grondtoon der ervaring wordt, worden ook de gedachten geoordeeld, en de mogelijkheid wordt geboren, om de heerlijkheid van de zesde zaligspreking te genieten:

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ja, voorwaar, waar de zelfkennis het verstand van zijn onzalige boeien heeft verlost, doordien het hart weder tot God is teruggekeerd, daar gaan de oogen open voor goddelijke dingen; daar kan God zich aan den mensch openbaren; daar wordt zijn woord verstaan; daar worden de geheimen van Gods openbaring ontsluierd en de heilige blijdschap genoten, die zich kan verheugen in de onophoudelijke ontdekking van de diepten der Godsgedachten in Gods Woord nedergelegd. Daar geniet men de ondervinding van Gods ontfermende liefde in het gemoed, en wordt er een ernst des levens geboren, die er naar streeft om naar alle geboden Gods te wandelen.

En waar men zich in de kennisse Gods en van zijn verlossende liefde in Christus mag verheugen, waar reinheid des gemoeds weder het kenmerk wordt van den mensch, daar staat ons het kind Gods voor oogen, die nu een vredemaker is geworden.

Een vredemaker gelijk zijn Heer! Welk een eer aan Hem te mogen gelijken, die, komende door het Evangelie, vrede verkondigde. Ook hij mag de blijde boodschap aan zondaars doen hooren: — want, zegt Chrysostomus: ieder kind

2

Sluiten