Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loosheid veranderd, hier is deze macht met dubbele heerlijkheid hersteld.

Niet slechts het geschapene, dat door de oogen kan worden aanschouwd, maar alles, ook de oorzaak en de gevolgen der zonden zouden onder de macht van den vredemaker worden gesteld. Want hooren wij niet Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, spreken: „Dezelfde dingen, die Ik doe, zult gij ook doen, en gij zult grootere dingen doen, want Ik ga heen tot den Vader.7'

Ja, groot is de macht van den vredemaker. — Hoort wat de Heer bij zijn afscheid van de aarde tot ons zegt: „Dengenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze teekenen volgen: in mijnen naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het, dat zij iets doodelyks zullen drinken, dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."

Welke onmetelijke krachten, welke een verbazende macht is den vredemaker geschonken. — Maar deze macht verdwijnt, indien de weg wordt verlaten, waarop alleen deze macht wordt gegeven. Dan gaat zij onmiddellijk verloren. De mensch behoudt wel de woorden dezer genade in zijn geheugen, maar de kracht is geweken.

Is Jezus Christus de fontein des levens, en is dit leven alleen het licht van den mensch, dan moet iedere afzwerving van zijne gemeenschap verduistering van het verstand en vervreemding van het goddelijk leven ten gevolge hebben. — Het biddend leven wordt een sleurdienst, en machteloosheid is weder het kenmerk van den Christen.

Helaas! nu komt inplaats van een nieuwe overgave des harten aan den Heer en een nieuwen gebedsernst, om van Hem naar zijne beloften nieuwe stroomen des levenden waters te ontvangen, zich een bedriegelijk surrogaat in de plaats stellen. — Het verstand zal het geheugen gebruiken, om zonder goddelijke bezieling over goddelijke dingen te kunnen spreken. Het zal verschil-

Sluiten