Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len beoordeelen en juiste onderscheidingen maken van hetgeen men al of niet als waarheid kan erkennen. Helaas! de arme mensch weet niet dat met een weder ongeestelijk geworden verstand, Gods waarheid niet kan worden gekend; men heeft dan wel de woorden der Schrift, maar niet de waarheid der Schrift; want dit zwaard des Geestes kan alleen door hen, die geestelijk zijn, worden gehanteerd.

Er bestaat een valsche yver tegen andersdenkenden, want de liefde is geweken en daarmede het vermogen om, gelijk Petrus het uitdrukt, de zonde reeds van verre te zien.

Er wordt hardheid des gemoeds geboren, een vuur van twist en tweedracht ontstaat, en het Christendom der vreugdevolle gemeenschap met God wordt in een strijdperk veranderd, waarin men elkander zoekt te overwinnen.

Helaas, men weet het niet dat men van het gebied des geloofs en der liefde op dat der arm geworden rede is teruggekomen, en weder door zijn bedorven verstand wordt beheerscht.

Immers waar de macht der liefde is geweken is het oordeel verduisterd, en de mensch is weder een machtelooze prooi van zijn verduisterd verstand.

Waar de liefde wijkt, wijkt het goddelijk leven, en waar het goddelijk léven wijkt is de mensch weder machteloos, machteloos niettegenstaande zijn vermeende kennis van goddelijke dingen, en hoeveel ijver voor Gods eer en waarheid er ook wordt tentoongesteld.

Op het gebied van Gods koninkrijk heeft alleen het goddelijk leven macht, alleen de Heilige Geest heeft den sleutel der Schrift, Hij alleen heeft de macht ter overtuiging en der overwinning van de wereld en de zonde.

Indien dit goddelijk verband door de listige omleiding van de macht der duisternis verloren gaat, wordt in alles machteloosheid zichtbaar, en het ontzettend tafereel wordt aanschouwd van een Christendom ontbloot van den Geest van Christus.

Sluiten