Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kan immers voor ons geen geheim zijn, welke de vruchten des Geestes zijn.

■ Laat ons het ons gedurig herinneren: „De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid/'

Tegen hen, die daardoor worden beheerscht, heeft de wet geen veroordeelende kracht.

Zij zijn het, die het vleesch hebben gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden, omdat de goddelijke macht van den Heiligen Geest in hunne- harten heerschappij voert.

Deze macht is er en moet heerschappij voeren, anders zal er machteloosheid zijn.

Laat ons dezen proefsteen voor onszelven met allen ernst aanwenden; want de gemeenschap met Christus is de voorwaarde van macht of onmacht van ons Christendom.

Onmachtig is het Christendom van onzen tijd, met hoeveel vertoon van ijver het zich ook wil bekleeden.

Niet een breede lijst van geloofswaarheden, niet het vasthouden aan een schoone belijdenis, maar alleen het geloof, door de liefde werkende. — Het kinderlijk geloof, — het vertrouwen op den Vertrouwenswaardigste. — O, laat ons dit herhalen, dat is niet een juist omschreven geloofsbegrip, maar een geloovig den Heer aanhangen, om éen Geest met Hem te worden. —• En hij, die éen Geest met Hem wordt, wordt ook zelf eene 'fontein, waaruit levend water vloeit ter bezieling van anderen.

En daarom moet de vredemaker, indien hij waarlijk een vredemaker is geworden, tegen versteening en versterving waarschuwen, een toestand, waarin beleden waarheden lichtelijk geraken, indien zij slechts in het geheugen worden bewaard en niet den geheelen mensch bezielen.

En hij mag dit niet nalaten, want is hij een vredemaker, dan is hij een licht der wereld geworden, een zout, dat voor .bederf moet bewaren.

Ach, indien ons Christendom weder door eigen wil en

Sluiten