Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin en door zinnelijkheid wordt beheerscht, dan is het geen •Christendom meer, en deugt het nergens meer toe dan om weggeworpen te worden.

Ontzettend oordeel over den Christen, die geen navolger van •Christus is. — Hij wordt weggeworpen! — dat wij het ter harte nemen.

Wij moeten navolgers Gods zijn als geliefde kinderen.

Wij moeten navolgers van Christus zijn, want Hij heeft ons zijn voorbeeld achtergelaten, opdat wij in zijne voetstappen zouden wandelen.

Wij moeten navolgers van Abraham zijn, die door geloof en lankmoedigheid de belofte heeft verkregen.

Machteloosheid is niet onschuldig, is geen reden om te klagen over den Heer, alsof Hij het zou laten ontbreken 4ian zijne macht en genade. — Dit zou een beleedigen zijn van Hem, die ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, heeft geschonken.

Machteloosheid is ongeloof, is een verachten van den rijk•dom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet beseffende dat Gods goedertierenheid ons tot bekeering leidt.

Gods goedertierenheid moet ons tot bekeering leiden; dit is de eisch Gods tot mij en tot u, lezer! Want Hij zelf heeft •de fontein des levens voor ons geopend: Jezus Christus onze Heer, die machtig is zalig te maken allen, die door Hem tot •God gaan. Hij wil ons doopen met den Heiligen Geest. Hij heeft die wettig verworven voor u en voor mij, opdat wij weder met God zouden vereenigd worden; opdat wij weder zijn beeld zouden dragen; opdat zijne macht en heerlijkheid ■door ons weder overwinnend zouden werken in de wereld.

Krachtig kunnen wij worden in den Heer en in de sterkte zijner macht, en wij vereeren Hem door dit ernstig van Hem te begeeren.

Het is noodig voor onszelven en voor de wereld, waarin wij verkeeren; wij zijn geroepen om zijne heerlijkheid te

Sluiten