Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat op haar voorhoofd is gedrukt; zij weet niet dat zij geroepen is om daarvan de vreugdevolle gewisheid bij eigen ondervinding te genieten.

Helaas, men heeft door een noodlottig misverstand het zegel van Gods liefde, den doop, zijne waarde ontnomen, en het machteloos „misschien" daarvoor in de plaats gesteld. Maar hoe kan er van een misschien kracht uitgaan?

Is het daarom wonder, dat velen in onze dagen door onreine hartstochten worden verwoest, nu de bronnen worden verstopt, waardoor het goddelijk vreugdeleven tot hen moet komen?

Christenen, willen wij macht uitoefenen op de wereld, dan moet de waarheid van Gods beloften weder in ons worden aanschouwd. De wereld vraagt niet naar de woorden van uwe belijdenis, maar naar de kracht daarvan. Zij moet uw door den Geest Gods bezielden wandel zien. Zij moet uwe liefde, uw geloof, uwe zachtmoedigheid kunnen aanschouwen; zij meet uwe zelfverloochening, uw ootmoed kunnen opmerken; haar moet in het gedrag der belijders van Christus de lijdzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en daarbij liefde tot alle menschen duidelijk worden, eer zij de macht zal aanschouwen van het Christendom.

En daartoe is ieder Christen geroepen.

Toont men zijn Christendom slechts in de juistheid zijner denkbeelden en in den ijver om die te verdedigen, dan leeft men niet naar de grondwet van Gods koninkrijk; dan heeft men daarvoor zijn eigen begrippen in de plaats gesteld; maar deze oefenen geen kracht uit op de wereld, al ware die belijdenis uit enkel Bijbelteksten saamgesteld.

De macht van den vredemaker is geestelijk, omdat zij goddelijk is, en alleen van het goddelijke de macht kan uitgaan ter overwinning.

Overwinnen moet hij, want alleen aan de overwinnaars worden door den Heer der heerlijkheid goddeüjke beloften gegeven.

Wij lezen dit zevenmaal in de Zendbrieven aan de ge-

Sluiten