Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vredemaker te zijn; en waar een vredemaker is, hoe eenvoudig ook, zal er macht worden uitgeoefend, en dat wel een ieder in zijne mate.

Onze God vraagt niet naar velen of weinigen. Hij vraagt niet naar conciliën of decreten. Hij vraagt naar geen machtige partijformeering, of een juist program, dikwijls slechts door enkelen begrepen. Neen, de eenige vraag is slechts, of men zijne macht en deze alleen begeert.

Daar staat ons de eenvoudige herder Abraham, de groote vredemaker voor oogen. Hij is ons door de Schrift als de groote geloofsheld aangewezen. — Daar zien wij Jakob en de schaduwzijde van een berekenend karakter; maar God ziet de diamanten van een 100-jarig Godsvertrouwen, en vormt daarvan eene kroon, die hem op het hoofd wordt gezet. — Daar zien wij Jozef, een machtelooze jongeling, door zijn godsvrucht tot den machtigen regeerder van Egypte opklimmen, en de redder worden van Egypte en zijn geheele geslacht.

Daar zien wij Mozes, den man Gods, machtig door een 80-jarige geloofsoefening, machtig door zijn vasthouden als ziende den Onzienlijke. — Daar aanschouwen wij den godvrüchtigen Samuel, en weldra met hem scholen van jongelingen, die door hem gevormd werden, om zelfstandige organen Gods te worden tot bezieling van Israël.

Daar zien wij een bescheiden jongeling tevoorschijn treden. Het is David, die door zijn leven in gemeenschap met God tot den machtigsten koning van zijn tijd wordt verheven. . Daar zien wij twaalf eenvoudige visschers, door het geloof in den Heiland tot Gods gezanten aangesteld. Zij zijn het, die verkondigen : de zaligheid is in geen ander dan in den Heere Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dooden, om ons te geven bekeering en vergeving der zonden.

Wij zien die hulpelooze schaar van Christusbelijders onder martelvuren en moordschavotten tot een geestelijke macht aangroeien, die het heidensche Rome, dat hen vervolgt, doet ineenzinken.

Sluiten