Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans is Christus overwinnaar. Welk eene vreugde ! — Maar maar... helaas, nu willen de overwinnaars door Hem ook heerschen in de wereld ! En daartoe zijn zij niet geroepen. — Een driedubbele kroon van zaligspreking wordt slechts beloofd aan hen, die, gelijk hun Heer, vervolging en verdrukking ondergaan. — Helaas, het overwonnen heidendom overwint weder opnieuw het Christendom, en waardoor1? door het zijn levende godsvrucht te ontnemen. — Wij kennen de geschiedenis. — Het heerlijk Evangelie werd van lieverlede in verstikkende vormen gedrongen en Mahomed vond een machteloos Christendom, dat hij bijna vernietigde.

Nu moet de navolger van Christus zich wel in het verborgene terugtrekken, en daar werken als het licht en het zout der aarde.

Maar ook dan nog zal het macht uitoefenen. Aanschouw die machtelooze Waldenzen, vervolgd maar niet uitgeroeid. — Aanschouw het nog heden vereeenigd Zwitserland, waaraan is het te danken, dat zijne kantons niet uiteen zijn gescheurd en zij nog gezamenlijk een onafhankelijke natie vormen?

Het is te danken aan een godvruchtig man, die zich teruggetrokken heeft in de eenzaamheid, aan Nicolaas van de Flue, die in 1481 zijn vaderland redde.

Zijn godsvrucht kon niet verborgen blijven.1) Hij werd weldra een vraagbaak voor aanzienlijken en geringen.

Er is eene vergadering te Stants van de hoofdlieden der kantons. Er is een hevige twist. Woedend staan zij tegenover elkander, en het oogenblik van scheiding is gekomen. — Onverwacht verschijnt in hun midden de machtelooze grijsaard, maar met den glans der godsvrucht op het gelaat. De vredemaker gebiedt vrede in den naam van Jezus Christus,

*) Otto Füncke zag in een prachtige kerk in Zwitserland zijn afbeeldsel en daaronder deze woorden:

Het aangezicht Gods was het boek, waarin hij gedurende zijn geheele leven gestudeerd heeft.

Sluiten