Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en deze verbitterde mannen buigen zich voor deze geestelijke macht, en geven elkander opnieuw.de broederhand.

De macht van Christus is immer dezelfde, maar kan alleen als een geestelijke macht heerschen.— Daar ziet men in de 13de tot de 15de eeuw godvruchtige mannen in het verborgen werkzaam. Men ziet den heiligen ernst en het goddelijk leven van eenen Ruysbroeck, *) Tauler, Geert Groote, Thomas a Kem-

') Eerst in onzen tijd wordt er iets van de schriften van dezen voortreftelijken man openbaar: Eene proeve daarvan, getiteld: Driehoeken.

Indien gij des avonds daarvoor tijd hebt, lees dan voor dat gij u ter ruste begeeft, drie boekskens, die gij immer bij u moet dragen.

Het eerste boekje is oud,leelijk, onrein en met zwarten inkt geschreven.

Het tweede boekje is wit en schoon, en met bloed beschreven.

Het derde boekje is blauw en groen, en beschreven met fijn goud.

Gij zult in de eerste plaats uw oud boekske overlezen, dat is uw oude leven, dat zondig en gebrekkelijk is. Daarom keer tot uzelven in, en open dat boek van uw geweten, dat toch immer geopend is voor het oog van God, en waarnaar een ieder zal geoordeeld worden. Noodig is het voor u, dat gij daar wel op let, en uzelven beproeft en uzelven oordeelt, opdat gij niet veroordeeld wordt.

Gij zult met nauwlettendheid uw geweten onderzoeken en eens nagaan hoe gij geleefd hebt, en waarin gij verzuimd hebt in woorden als in werken, zoowel in uwe begeerten, uwe overdenkingen als in uwe gedachten.

Overdenk waarin gij onordelijk hebt gehandeld, zoowel in uwe vrees als in uwe hoop, in uwe -liefde als in uw lijden, in uwe ongestadigheid, in uwe ongestorvenheid, in uwe onoprechtheid, in uwe geveinsheid, in het volgen van eigen wil, in uw afzwerven, in uwe zinnelijke neigingen en begeerlijkheden. In uwe beraadslagingen buiten den wil van God en daardoor het verzuimen van zijne geboden.

Deze dingen, die zoo menigvuldig zijn als God alleen weet, bevlekken en verontreinigen ons; zij zijn in het diepste van ons aardsche leven ingeweven en openbaren zich daarom menigvuldig.

En hierom zult gij uzelven mishagen en met den tollenaar nedervallen voor uwen hemelschen Vader en voor zijne eeuwige ontferming en spreken met Hem: „O God wees mij zondaar genadig. Geef in mijn oog water der tranen en in mijn gemoed oprecht berouw, en reinig mij van al mijne zonden.

Heere, geef mij uwe genade en versier daarmede mijn aangezicht,

Sluiten