Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pis en anderen. Zij beoefenen het levend geloof en de navolging van Christus, en men aanschouwt hunne blijmoedige

opdat ik U moge behagen. Heere, geef mij ernst en gewilligheid ter vernieuwing mijns harten, en dat ik U opreehtelijk moge dienen."

Maar het moet u waarlijk ernst zijn; gij moet u waarlijk verootmoedigen en pleiten op zijne genade; gij moet op zijn antwoord wachten, en dit antwoord zal niet uitblijven. Hij zal tot u van vrede spreken en u van uwe vrees verlossen; Hij zal u het geloof schenken, en gij zult opstaan en het tweede boek openen, dat witte boek met roode letteren geschreven, dat is het heerlijk leven van onzen Heere Jezus Christus. Hij is vol van genade, vurig van brandende liefde. Hij is blinkend wit, klaarder dan de zon, al is Hij met geeselen overdekt geworden en al heeft men Hem bloedende wonden geslagen.

Dit bloed is het teeken zijner eeuwige liefde.. Die wonden zijn hoofdletteren van ieder kapittel van dit boek.

Gij zult die met diepen ernst gedenken. Het zijn dë bewijzen zijner vurige liefde tot u, en die zal u met teedere liefde voor Hem vervullen.

Schuw en vliet de valsche wereld. Zie uwen Heer, Hij strekt zijne armen naar u uit om u te ontvangen. Verberg u in zijne wonden, gelijk de duif in de klove der steenrotsen. Leg u aan zijn hart, en smaak en zie dat de Heere goed is.

Zie Hem aan, uwen kampvechter, uwen machtigen Heer, hoe Hij voor u gestreden heeft tot den dood toe. Hij heeft uwe vijanden overwonnen, en den dood uwer zonden gedood met zijn dood. Hij heeft uwe schuld betaald, zijns Vaders erve gekocht en verkregen met zijn bloed. Hij is voor u opgevaren ten hemel, en heeft u de poort geopend van de stad van eeuwige heerlijkheid.

Hierin moogt gij u verblijden en genieten zijne liefde en zijn innige genegenheden, dan zal Hij leven in u en gij in Hem. Dan zal de geheele wereld voor u een kruis zijn, en gij zult de zonde begeeren te sterven en uwen Geliefde navolgen in zijn rijk.

En nu moogt gij het derde boek openen. Richt uwe oogen ten hemel en aanschouw uw verworven heerlijkheid; dit boek is blauw en groen, omdat het spreekt van het eeuwig hemelsch leven. Het is met gouden letteren beschreven, iedere regel spreekt van ontfermende liefde. Het zegt: eet en drink zijne heerlijke spijze. Verzadiging van vreugde is bij zijn aangezicht, lieflijkheden zijn in zijne rechterhand eeuwiglij I;!

Overgenomen uit: A. A. van Otterloo. Johannes Ruïsbroeck. Amsterdam, 1874.

Sluiten