Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godzaligheid. Men ziet de heerlijkheid van het levend Christendom, het breekt naar alle zijden door, en er ontstaat een geestelijke macht, die de zestiende eeuw van gedaante doet veranderen.

Neen, het is geen Luther, die deze gedaanteverwisseling heeft daargesteld, maar de macht des goddelijken levens, die ■ook hem aangreep, toen een dezer mannen, Staupitz, hem de heerlijkheid des geloofs in den Heere Jezus deed kennen.

Voorwaar ook in hem en anderen openbaarde zich de macht des geloofs, en de hervorming brak alomme door.

En toen deze levende stroom des Heiligen Geestes weder door het menschelijk verstand en door menschelijke vormen van zijn bezielende macht werd beroofd, .traden er opnieuw vredemakers tevoorschijn. — Wij zien eenen Arndt, Spener, Francke, Zinzendorf, Tersteegen en anderen optreden, om de macht en de heerlijkheid van het levend Christendom als het ■eenig kenmerk der waarheid in het licht te stellen.

Maar opnieuw komt menschelijke wijsheid dit goddelijk leven uitblusschen, en ongeloof en wereldzin beheerschen weldra de 18de eeuw.

Maar ook opnieuw wordt de macht van den vredemaker ■openbaar. Wij zien Newton, Jung Stilling, Lavater, Van Alphen, Sailer en anderen het volk voor den afval van den levenden God bewaren.

Daar zien wij een eenvoudig man, eenen Spittler en met hem zich een geestelijke macht ontwikkelen, die Bazel tot een middenpunt vormt, vanwaar het levend Evangelie met breede stroomen over de wereld zal worden verspreid.

Aanschouw dat machtig paleis in de Missionsstrasse aldaar. Daar worden 100 zendelingen opgeleid ter verkondiging van het Evangelie in de Heidenwereld. Aanschouw Chrischona bij Bazel; er worden 30 a 40 jonge mannen tot evangelisten opgeleid. Zij gaan waar zij gaan kunnen, om het Godswoord te verspreiden en den weg der zaligheid te verkondigen. — Er worden kweekplaatsen voor Christelijke onderwijzers, voor

Sluiten