Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstand hel hart niet bereiken. Het is de omgekeerde orde Gods. Neen, dit is Gods openbaring aan menschen niet. Eerst moet ons hart weder tot God zgn teruggekeerd, zal het verstand van zijn verduistering worden verlost. En dit geschiedt in geen anderen weg dan door het luisteren naar de roepstem der genade : dat is door den eenvoud des geloofs.

Laat ons tot den eenvoud van Christus terugkeeren, deze alleen heeft den toegang tot de schatten Gods.

Wij zijn arm geworden door onze omslachtige theologie.

Jezus Christus heeft slechts éen mandaat gegeven aan zijne discipelen, en dat is:

»Gaat heen in de greheele wereld, predikt het Evangelie van Gods verlossende liefde aan alle creaturen. Doopt hen in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden, alles wat Ik u geboden heb."

En zij zijn gehoorzaam geweest aan dat mandaat. En nu wat zien wij ? — Duizenden, die hunne woorden gaarne aannamen, werden gedoopt en scharen van menschen werden met goddelijke blijdschap vervuld. — Hun diepe armoede was in onoverzienbaren rijkdom veranderd.

Maar, maar... Ziet gij daar dien rijken man, dien millionair 1 Welk een zegen kon hij met zijne schatten voor zichzelven en anderen zijn; maar hij verwaarloost ze en weldra is hij armer dan de minste daglooner.

Evenzoo ons arm geworden Christendom. Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, is verschenen. Hij is arm geworden om onzentwil, om ons rijk te maken. Hg heeft op ons en onzer kinderen voorhoofd het zegel gedrukt van onzen rijkdom; maar waar worden de bewijzen van onze onmetelijke schatten aanschouwd?

Geen wonder dat de wereld zich van ons arm geworden Christendom afkeert, en de invloed van het Christendom meer en meer verdwijnt.

Sluiten