Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen wonder dat de Vrije gemeente en de Protestantenbond den naam van Jezus als de eenige Verlosser uit hunne gezangen hebben verwijderd. Is daarvan niet ons machteloos geworden Christendom de schuld ?

Helaas, ons Christendom geeft den Heiland wel de schoonste namen, maar die namen hebben geen beteekenis, indien de kracht daarvan niet wordt aanschouwd.

O, indien wij waarlijk den Heer der heerlijkheid als onzen Verlosser erkennen, laat ons dan onzen doop aanvaarden.

Laat ons pleiten op de beloften ons daarin toegezegd.

Het is de ontfermende genade van Gods Vaderliefde, die ons door den doop wordt verzegeld.

Het is de verlossende liefde des Zoons, die ons wordt beloofd.

Het is de heiligende invloed des Heiligen Geestes, die ons om niet is geschonken. — Deze heerlijkheid Gods is ons eigendom, en dit eigendomsrecht is ons verzegeld door het bloed des Zoons Gods. — Laat ons dit eigendomsrecht aannemen, dan worden wij door een nieuw leven bezield. Of zouden wij Hem den Heer der heerlijkheid tot een leugenaar willen maken?

Heeft Hij ons dan ledige ziellooze beloften gegeven?

Daar staan dezeven zaligsprekingen, de grondwet van Gods koninkrijk ons voor oogen.

Wij zijn tot geen ander doel gedoopt dan opdat deze grondwet in ons waarheid worde. Niet om over de waarheden der Schrift te redeneeren, daarvan verstaan wij niets, tenzij wij de enge poort dezer zaligspredikingen zijn ingegaan, tenzij de organische weg der wedergeboorte weder wordt betreden. Daartoe wordt ons in den doop Gods genade toegezegd.

Wij kennen van goddelijke dingen niets, tenzij wij arm van geest zijn geworden; tenzij wij door het gevoel onzer ellende verootmoedigd zijn en honger en dorst naar gerechtigheid hebben; tenzij er iets van Gods beeld in ons, zijne barmhar. tigheid wordt gezien. Dan eerst en dan alleen ontvangen

Sluiten