Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij het verstand om den Waarachtige te kennen, en met Hem de kennis der geopenbaarde goddelijke waarheden; want de mond der waarheid heeft het gezegd: alleen de reinen van hart zullen God zien. Alleen zij zullen zijn Woord verstaan en zich in de heerlijkheid daarvan kunnen verblijden.

En dan ja, dan zijn wij vredemakers in het Godsrijk, en worden kinderen Gods genaamd. — En hebben wij de macht van een kind Gods, dan hebben wij de eenige macht, die geroepen is om kracht uit te oefenen in de wereld; want deze is de macht der liefde. Dan zijn wij het licht der wereld, dan bezitten wij het eenig teeken, waaraan de wereld alleen kan kennen wie discipelen van Christus zijn.

„Indien gij in Mij blijft en m ij ne woorden in u blijven, zoo wat gij wilt zult gij begeeren en het zal u geschieden." Ziedaar het koninklijk woord van onzen koninklijken Heer ! Zoo ooit dan is er thans behoefte om van deze goddelijke vergunning gebruik te maken; zoo wij het niet doen dan zal een valsche geestelijkheid, de dweeperij, het spiritisme het pogen te doen en het volk nog meer van den levenden Christus afleiden.

De mensch is uit God en daarom een geestelijk wezen; wordt het verstand niet door den Heiligen Geest beheerscht, dan wordt het beheerscht door menschelijke wijsheid en de zekérheid van Gods beloften aan mij en aan u door het modernisme ot het formalisme of het spiritisme van zijn kracht beroofd. Kan er geen zekerheid in Gods beloften meer zijn, dan zal ik het in iets anders zoeken, dan ben ik een machtelooze prooi van hetgeen mij den schijn geeft mijn innerlijke behoeften te vervullen.

Christenen! laat ons met ernst smeeken om de macht, die Jezus belooft. Hij is de Waarachtige en Getrouwe, die het doen zal. Zijn macht moet weder worden gezien op aarde, en deze macht heeft Hij den vredemaker goedgunstiglijk verleend zoo hij in Hem gelooft.

Sluiten