Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AUGUSTUSFEESTEN

TE

AMSTERDAM. 1856.

INLEIDING.

De taak van den verslaggever der feestviering, heden binnen de hoofdstad geopend, zou bijna onuitvoerbaar zijn, indien hij verpligt ware haar in den ruimsten omvang op te vatten, en den strijd waartoe de' oprigting van een monument aan den volksgeest van 1830—1831 «««leiding gaf, ter wdeiding op zijn arbeid te schetsen. Om meer dan eene reden meent hij zich daarvan gerustelijk te mogen, ja welligt te moeten, onthouden. Immers waar de hand der overwinnaars het beeld der Eendragt op den top der zuil plaatst, die tot in lengte van jaren zoowel van hun geest als van de behaalde zegepraal getuigenis geven zal, — voegt het, waar hunne bedoeling zoo duidelijk blijkt, zijne hand niet om een tafereel van den volstreden fltrijd, naast d&t monument, naast diit beeld vooral, op te hangen.

Een kort overzigt,van het ontstaan, de ontwikkejiflg en de eindelijke verwezenlijking van het denkbeeld, waaruit de feesten die wij te gemoet gaan voortvloeijen, mag echter niet ontbreken bij een verslag, dat eenige aanspraak op volledigheid maken

wil: te minder nog daar dat verhaal de hoogst eenvoudige drijfveeren en bedoelingen der oprigters ongezocht zal doen uitkomen.

Het is van algemeene bekendheid, aan wien de vereeniging »Het Metalen Kruh" baren oorsprong te danken heeft. Wie onzer stadgenooten den heer mr. 5. H. Burlage kent (en wie kent hem niet ?) zal het natuurlijk vinden dat zulk een denkbeeld bij hem oprees, toen hij in den jare 1851 de reünie bijwoonde der uitgetrokken studenten van de utrechtsche hoogeschool. Hun vijf-en-twintigjarig gedaèfitenisfeest naderde; —■ was het wonder dat de gedachte aan al hunne wapenbroeders daarbij in hun hart oprees? Was het wonder, dat bij het immer treffend afscheid: » tot vijf jaar of in de eeuwigheid" — en het staren op een reeds gedunde rei van vroegere krijgsmakkers, het denkbeeld verlevendigd werd aan de snel naderende toekomst, waarin van allen die het metalen kruis verwierven, geen enkele meer overig zou zijn ? Die gedachte nu was de grondslag tot de vereeniging »Het Metalen

Gedr. en uiig. aan het Bureau der Amst. Cour.

Sluiten