Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruis." Zij toch wekte het verlangen op om, voordat de dood den band onherstelbaar sloopte, dien gelijke liefde tot het vaderland , gemeenschappelijke gevaren, gelijken moed en wapenroem gelegd» hadden, hem nog qens naauw ienvasHtre'TC naietr; en naauwelijks had dit plan in het warm kloppende hart van den oud-student post1 gevat en zekere ontwikkeling bereikt, of het vond luiden weerklank .Mj êe 'beerèn E.JC. Zillesen en M. Brandon Mondolpho. Met geestdrift sloten zich dadelijk een aantal oude krijgsmakkers bij hen aan, en spoedig was de vereeniging gekonstitueerd, die zich welhaast op een krachtig hoofdbestuur mogt beroemen, zamengesteld als volgt:

Z. K. H. Willem Erederik Hendrik , prins der Nederlanden, president.

A. C. J. baron Schimmelpknninck van der Oye.

E. W. van Dam van Isselt.

J. D. C. C. W. baron d'Ablaing van

GlESSENBTJRG.

Mr. W. L. DlEMONT van Langerak.

C. baron Nepveu.

M. baron van Geen.

G. Falck, eerste sekrelaris.

Mr. J. H. Bürlage, tweede sehretaris.

Weldra breidde zich nu de vereeniging over het geheele land uit. De lezers der Amsterdamsehe Courant zullen zieh ongetwijfeld ^Berinneren, dat in hare kolommen bijna dae aan dag uit de verschillende provinciën berigten van nieuw opgerigte afdeelingen inkwamen. Hoewel deel uitmakende van het groot geheel, ontwierp iedere afdeeling, naar eigen goedvinden,plaatselijke omstandigheden enz.,hare reglementen; het hoofdbestuur gaf slechts één beginsel aan, als voorwaarde tot erkenning; het was: vrij blijven van alle eenzijdigheid op kerkelijk en staatkundig gebied en aankweeking van vaderlandschen zin onder de zonen des lands. Dat beginsel werd stipt en sterk

gehandhaafd, en daardoor de vereeniging, in hoeveel deelen ook gesplitst, op hoe onderscheidene wijze ook bestuurd, één in geest en streven. Spoedig klom het getal afdeelingen tot, 40,, waarvan die te Amsteraam 1 \a' sektiënHrerd verdeeld, en welk getal tot op heden bestaat. Aangegroeid in kracht, en meer en meer de algemeene sympathie verwervende, werd vervolgens de éérste s)l4p/tot oprigting van het nu welhaast te onthullen monument gedaan, en i sjok in het ontwerpen van dat plan kwamen zin en bedoeling der vereeniging helder uit. Men wilde geen gedenkteeken dat oude wonden openscheuren, of regtmatige ergernis geven kon. Welke denkbeelden ook aangaande de staatkunde en de gebeurtenissen van het jaar 1830 rgekoesterd werden, de vereeniging »Het Metalen 'Xrm?* liet het oordeel vrij, en wilde geen meening dienaangaande uitsprcïën. Op één punt toch, en dit was haar de hoofdzaak, kon geen verschil bestaan: De volksgeest had ISch in lS$0!èh 1831 geopenbaard op eene wijze, die niet alleen op het geschiéömad, maar°oók monumentaal 'Vereeuwigd belfeórde te Worden. Geene herinneringen of toes'pfeHngen op de geïsoleerde feiten van den voormaligen strijd werden verlangd; maar een gedenkteeken om welks voet de gescMukn maar bevriende natiën zich zouden kunnen scharen, de vlaggen naast elkander wapperen, en een feest gevierd kon wordén van vrede en trouw.

7000 inschrijvers uit 600 van de 1200 gemeenten des Kijks, waaronder al de Noord-Holland.sche, stelden de vereeniging in staat aan haar plan gevolg te geven, en in de vergadering van het hoofdbeStéfftr, te 'sHage in het koninklijk paleis op 21 December 1854 gehouden werd de volgende prijsvraag vastgesteld en'^g^sbnfèven tot het ontwerpen van een waattHg'

Sluiten