Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij telden in de vreugde huns harten de weinige stuiVers naauwëlijks, die zij hoofdelijk* uit de wederhelft ontvingen.

Den Maandag daarop waren de hekken echter geheel verhangen. Ook zij hadden eene opinie, ja eene reklame; — of liever be* scheidenlijk '-H* Manheer! een woordje fe^Wiè/ti"' De zaak was deze:

Een hunner medearbeiders plötieïïhg ongesteld het werk verlatende, was in korte uren overleden, nalatende eene hulpeloozé weduwe met zes kinderen. — Zij verzochten nu met ronde bescheidenheid, zoo lang het graverswerk nog duurde, een tijdelijke andere destinatiè aan de bus te geven, óok ten hunnen koste.

De eenvoudige vermelding van dit feit, in de Amsterdamsche Courant, lokte zoo veel stedéEngen naar hët'-terrein om het doel der goedhartige gravers te bevorderen, dat in drie dagen — de bus, door de gravers tijdelijkaj'gestaan, ten behoeve van de weduwe en kinderen van den aan de cholera overledëh kameraad, — ruim f 100 heeft opgebragt. Nog één dag — en het cijfer klom tott/ 249.92. De weduwe was gered, en de brave ploeg had de grootste voldoeni&g Van dezen edelmoedigen afstand, welks uitslag op de volgende wijze werd bekend gemaakt:

» HEEREN EN BURGERS VAN AMSTERDAM!

»De gravers en 't vaste volk op 't Terrein voor den Volksgeest hebben gezamelijk de bus vier dagen laten stilstaan. — Maar 't was voor de Weduwvrouw' en Kinderen van een kameraad, die op 't werk de ziekte kreeg, en in korte uren stierf.

»Nu heeft die bus in baar geld uitgeleverd de som van f 249.92. en dat is veul; — héél veul; — want de tijij yrtS kort. — Toen haddèn we 't best tot de ronde som kunnen brengen met 8 centen bijslag; maar dan hadden de kranten van

't contrarie er maar weer kwaad zaad mee gestrooid in de stad, omdat 't zoo krek sloot, als of we zooveul als logenaars waren of valsche speulers.

»'t Is dtis precies zoo gebleven; dat is zooveul als: Zegge ƒ 249.92, en we bleven u dankbaar voor de Weduwvrouw en de Kinderen, — zoo goed van wege de halve centen als van de rijksdaalders; — want 't waren niet enkeld de Heeren van de Beurs, maar ook van de eèsrs*te Dames en heele ploegen brave Bttfgerlui; en Jufvrouwen van^Bérlei soort met de kinderen, hebben we binnen de poort gehad, en dat alleen maar om van wege de bus; — want de fundering van de Waag hadden we al zoo goed als er uit; — en waren we al op AP; en 't was knap van 't volk, zoo zeiden ze.

»Ons werk is nu gedaan, en we zijn dus bedankt, voor zoo veel als de gravers reigfttflèért, en wij blijven n tot afscheid dankbaar voor de Weduwvrouw; die we hébben laten raden. — De ziel docht van ƒ 30.—, maar ja wel! mis, 't hoefde tuiet, — en 't is niet zuinig jammer, goede jHeeren en brave Burgers! dat UEd. niet hebt kunnen zien, wat er in 't hart sprak :van de Vrouw, toen zij 't hoorde; nog jmeer tranen dan geld; — iedere halve cent geeft Gods loon ; en hoe dan de rijksdaalders !

»Voor ons was 't een blijk dat, als we maar als goede vaderlanders (en daar dragen we roem op) als we in de verdiensten zijn, onze best doen voor onze vrouwen 'en kinderen, de Heeren en Boijgi*s ze niet vergeten zouden; maar dat, als ook ons 't ongeluk trof, ze helpen zouden, wat ze maar kunnen. We wenschen u dan gezondheid en voorspoed met uwe Mevrouwen jen Kinderen, want we hebben 't al meer gezien, als 't nijpt tri\ hoade'tqden, hos AföPdt?' u, hoe beter vori®m!P I!

Sluiten