Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en andere autoriteiten, waaraan Het Metalen Kruis zich verpiigt gevoelt, betrad de door zijne regenten daartoe bij" loting' aangewezen 13jarige burgerwees, Willem IVederik Morrien, het ontsloten terrein van den Dam, in zijn eerekleed der weezen, even zoo als het gedragen was door de T>eide gesneuvelde officieren voornoemd, —• als kweekehngen uit het huis dat te regt erkend wordt als een der schoonste paarlen aan de kroon van Amstels stedemaagd.

«Na een korten welkomsgroet aan de genoodigden, door baron Schimmelpenninck van der Oyé, over den zorgvollen toestand! des lands vóór 25 jaren, de handhaving der nationale eer in de»" itiendaagsbhenj veldtogt en met de opwekking van het jongere geslacht, om in tijd van nood heli voorbeeld der vaderen te volgen, waarvan van Speyk de hoogste uitdrukking was, werd de jeugdige wees door den heer/ mr. Diemont van Langerak omgord met een wit satijnen schootsvel, sierlijk bewerkt door het. welwillend pensee), van den schilder Kochussen, en ontving de knaap uit handen van baron d'Ablaing van Giessen-i burg den "zilveren truweel, waarmede Vóórj 70 jaren de eerste steen werd gelegd aan Amstels'KwèeKfcRool voor de zeevaart, welk trtiweel voor dezen arbeid door hh. regenten van die rtsht vaderlandsche instelling heuschelijk ten. gebruike was afgestaan.

» Toen de jeugdige arbeider zijn loon verdiend had, werd hem dit uitgereikt door ideri heer van Dam van Isselt. Het bestond in een zilveren cilinder-horologie met ketting en toebehooren, als hulde aan het huis zijner opvoeding, .versierd door de graveerstift van den heer Elion, met het stedelijk wapen , het metalen kruis en verdere inscriptiën. ..

» Hierna dankte de vice-president der vereeniging Het Metalen Kr nis,'m den persoon des burgemeesters de stad Amsterdam, als

waardige hoofdstad des rijks, voor hare krachtige medewerking tot bereiking van "hef" doel.

»De Burgemeesters hierop het woord nemende , betuigde daff^jöe goede stad altijd gaarne het voorbeeld zou geven, waar het onder "Oranje de handhajWng geldt van Ne!e"ïfithds eer.

»Deze onderscheidene tÖelbraken werden met een luid hurrah bezegeld. .

«Daarna betuigde de heer Elias, namens het. Burgerw^eahujis , zijnen dank voor de hulde aan het gesticht bewezen, en werd de feestelijkheid — door het schoonste weder begunstigd, besloten met een warme toespraak des heeren van Dam van Isselt, eerst aan den knaap zeiven, en daarna aan de aanwezigen.

4 »tHj het afgaan van het terrein werd de jeugdige Morrien, versierd met het schootsvel en het horologie aan het oranjelint gehecht, aan de hand van een zijner regenten , en den huisvader des gestichts, van den Bergen, door een der. hoofdbestuurders van Het Metalen Kruis, en de talrijk toegestroomdejjjpichende menigte, naar het Burgerweeshuis teruggebragt.

» Yftn den burgerwees Morrien, d<8pr, het lot aangewezen, waren de vader en grootvader beiden begiftigd met het metalen kruis."

Zonder, Stoornis ging het werk voort, en terwijl men aan de zuil arbeidde, werd het beeld der Kendragt ,i&t haar op waardige wijze bekroonen zou, door den heer L. Tlóyer ontworpen en in model gebragt. Alle vrees, alle voorspellingen van teleurstelling werden beschaamd — de dag der onthulling naderde, maar met gelijken tred vorderde het gedenkteeken, en het verbeidt thans, geheel gereed en tot in de kleinste bijzonderheden afgewerkt, den lang met iekejre spanning verbeiden dag.

Wij heruiten onze inleiding met de mededeeling van een ui$M]|sel van het

Sluiten