Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAMMA DER FEESTVIERING.

Maandag 25 Augustus,

ten twee ure. Ontvangst van het hoofdbestuur en der afdeelingen van «Het Metalen Kruis" alsmede van de ingeschreven feesteigen, in het Park, in de Plantagie.

Ten vier ure. Maaltijd in den Tuin de Nederlanden.

Ten les ure. Gala-voorstelling, bij uitnoodiging, in den Stads Schouwburg, aangeboden door de leden der afdeeling Amsterdam, 1 sectie, aan de feestelingen.

Dingsdag 26 Augustus,

ten twaalf en een half ure. Verzameling der afdeelingen in het Park.

Ten een en een half ure. Te water brengen van het Clipperschip »Het Metalen Kruis," aan de werf William, op den Kadijk.

Ten drie ure. Algemeene volksfeesten door de stad Amsterdam te geven op het Timen en op het Exercitieveld bij de Baambarrière. Ten acht ure. Groot landelijk feest in het Park.

Woensdag 27 Augustus,

Feestelijke ontvangst van Z. M. den Koning door al de afdeelingen van » Het Metalen Kruis."

OPTOGT NAAK DEN DAM.

De volgorde der afdeelingen is die van den datum harer oprigting.

Toespraak door den heer E. W. van Dam van Isselt.

Ten tien en een half ure, ONTHULLING VAN HET MONUMENT, gewijd aan den Volksgeest van 1830 en 1831.

Overname ven het gedenkteeken door het hoofd van het stedelijk bestuur.

Volkslied van Tollens, te zingen door de kinderen des lands , van allen rang , stand en geloof.

Defileren voorbij Z. M. den Koning van de afdeelingen , de schutterij en de troepen van het garnizoen.

Ten vijf ure.

Feestmaaltijd in het Park.

Ten tien ure.

Groot vuurwerk, door de stad Amsterdam te geven, op den Buiten-Amstel.

Donderdag 28 Augustus,

van negen tot een uur. Vereeniging der afdeelingen in de tuinen van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, welwillend door het bestuur daartoe opengesteld.'' Ten acht ure. Feesthal en vauxhal, in het Park.

Vrijdag 29 Augustus,

ALS BESLUIT DEK FEESTELIJKHEDEN. Ten acht en een half ure. Wedstrijd met de buks, aangeboden door de genootschappen Claudius Civilis en Tref het Boel aan de daartoe uitgenoodigde nederlandsohe scherpschutter^», naar prijzen door Zijne Majesteit den Koning, de stad Amsterdam en belangstellenden gegeven, .waarbij een prijs en eene premie worden uitgeloofd aan de leden der genootschappen, die geregtigd zijn tot het dragen van het Metalen Kruis.

Wij hebben hiermede onze inleiding afgewerkt, en zullen vervolgens iedeien dag ons geregeld verslag in dezen vorm voortwttep. "■

Sluiten