Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE DAG. — 25 AUGUSTUS 1856.

De gunstige voorteekenen van algemeene geestdrift in de jongst verloopen dagen reeds waargenomen, worden heden in den

Vroegen morgen allerwege bevestigd". Geen wijk der hoofdstad, tot ook zelfs de meest afgelegene, waar niet honderden handen zich bezig houden met het aanbrengen van feestelijk groen, draperiën en toestellen tot verlichting. De vlaggen wapperen , onder vrolijk klokkenspel, van alle hoofdgebouwen , en uit een menigte woningen. Eén geest openbaart zich onder arm en rijk, en in blijde, opgetogen stemming wacht de hoofdstad den aanvang der feestelijkheden. Het eerste bataljon grenadiers, onder kommando van den majoor Sweèmër ten 71/2 ure per spoortrein uit de residentie vertrokken, volgt heden het gisteren gearriveerde detachement, en rukt de hoofdstad binnen, een uur later gevolgd door een eskadron van het le regement dragonders, komende van Haarlem.

Ten 1 ure hebben de ledén van Het Metdien Kruis, der verschillende afdeelingen , zich vereenigd in de Fransche Manége van den heer Prosch, om zich van daar naar het Park te begeven. Naauw heeft de heer Stumpff vernomen, dat de feestelingen daar bijeen zijn, of hij, steeds bezield met de begeerte om de feesten in deze stad, waar en hoe hij kan, op te luisteren , gaat met zijn orkest naar de Fransche Manége, om de strijders van 1830 en 1831 van daar af te halen. Voorafgegaan door het orkest, hetwelk muziekstukken uitvoert, en begeleid door een eere-detachement dragonders, trekken de mannen van Het Metalen Kruis in geregelden optogt van de Kerkstraat door de Plantaadje naar

het Park, alwaar reeds velen hunner oude wapenbroeders zich bevinden en nog een aantal later opkomen. Bovendien heeft zich in het Park een aanzienlijk gezelschap uit de burgerij ,Vereenigd, om de helden van het feest op te wachten en te begroeten.

Het ■teerein van het Park opgerukt zijnde, met de muziek vooraf, wordt de groote zaal betreden door al die verdedigers van den vaderlandschen boden, en nemen zij plaats, terwijl de banieren van verschillende afdeelingen, ten getale van 15, in het midden worden nedergezet. Het is een .indrukwekkend, aandoenhjk schouwspel een duizendtal mannen , — allen prijkende met het eermetaal, en velen nog bovendien met. de medaille van den autwerpschen vijfhoek, en een zeer groot aantal met een of meer der overige nederlandsche of met vreemde orden, of met andere onderscheidingsteekenen voor betoonde krijgsmansdeugd,— van allen stand, rang en geloof, uit alle oorden des lands bijeen te zien, één van doel en zin, elkander hartelijk de broederhand drukkende en zich feiten uit de jaren 1830 en 1831 herinnerende. Groot is dan ook de geestdrift die al de mannen, waaronder veel grijzen, bezielt en die zich telkens door luide hcerahs ontboezemt, wanneer de eene of andere feestelijke bijzonderheid daartoe aanleiding geeft. Zoo geschiedt dit bij het verschijnen van het hoofdbestuur, bij dat van een tiental veteranen, bij de komst van Wijier en Pieper, de eenig overgeblevenen van van Speyks kanonneerboot enz. enz.

De Parkzaal is eenvoudig, doch zeer smaakvol en gepast gedekoreerd door de heeren van der Pek en Bauscliultze, behangers

Gc'dr. dn uiig. aan het Bureau der Amsl Cmr.

Sluiten