Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenzijdigheid op het gebied van Staal en Kerk, den toenmaligen zoo krachtigen volksgeest ook bij het jongere geslacht, bij de jeugdige ionen des lands, te bevorderen en onderhouden.'

»Het doel en de strekking onzer vereeniging aldus in onze reglementen, muur duidelijker nog in het eerlijke, opregte hart van elk onzer omschreven, werd vereerd door het beschermheerschap van den Koning. En de aanzienlijkste personen des lands, onze vree' gere strijdmakkers en nevenmannen in de gelederen, Kameraden uit die dagen,' namen op 'sKonings uitnoodiging als hoofdbestuurders de' hoofdleiding der zaak op zich, niet om zich te mengen in onze huishoudelijke belangen, maar alleen opdat eenheid Van handelen de werkzaamheden van de vereeniging mopten kenmerken, en eerst dan zouden zij mcenen bevoegd te zijn tsssclien beide te treden, indien er onverhoopt zich eene afdeeling mogt vormen, die het doel der vereeniging vergetende, Het Metalen Kruis mogt willen bezigen als eene partyleus, op het gebied van staat of kerk. Eerlijke en duidelijke woorden, die geen twijfel over den aard en de strekking van de vereeniging Het Metalen Kruis meer Overlaten. Want plegtig uit den grond van mijn hart, èn als medc-oprigter der vereeniging èn als voorzitter der amsterdamsche afdeeling, verklaar ik hier met luider stemme, dat dezelfde strekking en dat zelfde doel steeds met waakzame zorg zijn in het eog gehouden, zoo deor bet hoofdbestuur onder de leiding van een telg uit dat stamhuis waaraan wij zoo naauw door dankbaarheid en herinnering zijn gehecht en verbonden, als door ai de afdeelingen. Te zamen vereenigd, is die weg loyaal gevolgd en betreden tot op den huidigen dag! en dat wij dien zullen blijven betreden mag niet betwijfeld worden! jBen woord, een woordl isNeêrlands leus, en blijft in Neerland heilig!

»Met enkele korte woorden slechts getrouwe kameraden! heb ik willen zeggen, dat, wat wij waren, wij zijn en dat wat wij zijn, wij zullen blijven, tot in de verste toekomst, en wij daardoor zullen doen zien, dat Eer en Trouw en Vaderlandsliefde van het doet van Hel Metalen Kruis volstrekt onafscheidelijk zijn.

«En nu, waarom zien wij zoo veel getrouwen hier? Waarom is het feest en beeft de hoofdstad zich in feestgewaad getooid? Waarom wapperen de vlaggen en spelen de klokken? Het is omdat het hart des iKonings, het hart van den derden Willem van Oranje vervuld was met dankbaarheid jegeus de zonen des lar.ds voor de diensten aan den dierbaren vadcrlandschen grond en aan zijn stamhuis bewezen.

> De herinnering van zoo veel vurige liefde voor het vaderland, gepaard aan gehechtheid aan den Vorst, wiens geslacht in bange uren steeds aan Nederland den weg wees van eer, en altijd voorging waar hulp noodig bleek, waar gevaar den dierbaren geboortegrond bedreigde, die bei innering legde den Koning, gedreven door een de menschbeid meest vcreerendc gevoelens, door dankbaarheid, den wensch in het hart, dat er een Monument mogt verrazen-, gewijd aan den volksgeest dier dagen. Zulk «ene onderneming toch vond '/.. M. zoo vaderlandslievend als edel, en zij droeg zoo zeer zijne tevredenheid weg,

dat, om aan deze nationale zaak meer klem bij te zetten en ten einde de jongere geslachten in de toekomst de herinnering aan die roemrijke dagen in onvergetelijk aandenken en eere te houden, het" naar Zijner: Majesteits meening eene allezins schoone en der nederlondsehe natie waardige daad zou zijn, door een nationaal gedenkteeken van deze gevoelons te doen blijken.

* Zoo sprak de Koning, onze beschermheer, en op den Dam is daardoor als een sprekend bewijs bet Monument verrezen, dat wij zullen onthullen in Hoogstdeszeifs ■ tegenwoordigheid en in die van duizenden onzer medeburgers.

«Schoon, eenvoudig en edel zijn dus de drijfveren der vereeniging; waardig den Vorst, waardig aan allen, die daartoe van het hunne bijdroegen.

> Wij vieren dus een huishoudelijk, broederlijk feest, waarvan de glans en het lui.le feestgeschal niet bestemd zijn om hunne werking tot over de grenzen, des lands to doen gevoelen, maar om in den. meer .beperkten, kring van het broedergezin genoten te worden! Wij vieren een feest om eigen herinneringen aan een roemvol verleden le bewaren, te verlevendigen en, indien noodig, nog te heiligen. Wij willen de gedachtenis vereeuwigen van eenige jaren, waarin Neerland? volksdeugden, vaderlandsliefde, burgertrouw en gehechtheid aan het stamhuis van Oranje, zoo schitterend hebben uitgeblonken.

» Het is een heerlijk feit uit het zoo kort verledeno onzer geschiedenis, waarvan het aanschouwelijk maken in onze dagen nog zoo krachtig kan medewerken tot instandhouding onzer nationaliteit, tot bewaring van dien vaderlandslievenden geest, die een volk steeds behoeden zal den nek te buigen onder vreemd geweld!

»Het is dus een geheel huishoudelijk feest, een van die feesten van vrede en trouw, zoo als elke natie ze heeft, en waarvan het te wenschen ware dat zij nimmer in onbruik geraakten, omdat feesten, gewijd aan den nalionalen roem, werkzame prikkels zijn om krachten to wekken, voornemens te versterken en daden uit te lokken, waaraan het Vaderland, na lange jaren van vrede en rust, soms al te zeer behoefte heeft!

»Wij dus. kameraden! zijn hier om feest te vieren met duizeqden onzer laudgenootcn, die, al dragen zij geen bewijs op de borst, evenwel daaronder in het hart dezelfde éérlijke leus voeren als wij, de leus van het Metalen Kruis : Trouw aan Koning en Vaderland!

»Daarom dus met opgeruimden zin , met helder oog en open hart die dagen onzer jeugd herinnerd, en drukken wij nog eens die handen, die gereed waren in die bange dagen land en Vorst te beschermen ten koste van eigen leven.

»Ja, wij moeten dus aan Stad- en Landgenoot ten duidelijkste doen zien dat wij dezelfde mannen zijn van 1830 en 1831. Warm van hart, gezond van hoofd en eondragüg van zin, die hunne medeburgeren zullen tooncn dat vreugde, hartelijkheid en genot met orde en vastberadenheid, bij bet wederzien na het vierde eener eeuw, immer gepaard gaan.

> Zoo zij de dag van het onthullen van het ge-

Sluiten