Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toon, en even vaardig in het aanbrengen van fiksche en ernstige toetsen, als geestige en vrolijke koepletten, heeft hij gewis geen taak boven zijne krachten ondernomen. Vol van de gunstigste verwachting treedt men den schouwburg binnen. De aanblik der zaal is treffend. De heer J. Eduard de Vries heeft met uitstekende zorg niet alleen, maar vooral ook met veel takt en goeden smaak eene passende versiering aangebragt, geheel in overeenstemming met het karakter van het feest, het feest van vrede en trouw. Hij is blijbaar goed geïnspireerd geweest, en heeft in volmaakte harmonie met den geest der vereeniging gehandeld.

Ter weerszijden van het tooneel daalt een vlag uit de kroonlijst van het portiek af: het is de belgische en de nationale. Zij golven nevens elkander benedenwaarts, maar gescheiden, terwijl men op een blaauw schild, tusschen beide geplaatst, met zilveren letteren leest:

Een man, een man — een woord, en dat woord nooit geschonden, Twee volken , elk zijn *lag, door 't vrodcwoord verhonden.

De eerste rangen in de zaal zijn met de nationale kleuren gedrapeerd. In het front tegenover het tooneel, ter plaatse van 'sKonings loge, is een blaauwe draperie aangebragt, gestoffeerd met het koninklijk wapen, waaronder op een blaauw schild in zilveren letters de volgende regels gelezen worden :

In nood en dood » onthoudt uw dag"

Voor Neêrland en d' Oranjevlag. Daarboven, op het tweede amphitheater alzoo , prijkt mede in het front het amsterdamsche wapen, versierd met een breed afhangend lint, waarop men den naam van van Speyk leest. Langs de borstweringen der loges en daarboven zijn de volgende onsterfelijke namen geplaatst, overwaardig om, als mannen door een geest bezield en met één doeFvoor oogen, waarvoor zij ta¬

lenten en gaven, goed en bloed veil hadden, in een adem genoemd te worden,als: Chassé, van Speyk, Hobeyn, Koopman, van Geen, Saksen-Weimar, Meijer, CortHeyligers, Schuurman, deFavauge, de Tombe, Knotzer, Bookmaker, van Dam, J. C. Eijk, Lewe van Aduard, Reuther, Eymael, Prins van Oranje, Prins Frederik, Bagelaar, Stoecker, Sprenger, Marcus Busch, Geusau, Lucas, Jan Blok, J. F. D. Bouricius, H. J. van Maldeghem, Maas, Klinkhamer, de Koek, Ledel.

Staat dus ter plaatse waarop aller oog het eerst en het langs gerigt zal zijn, het tooneel, in symbool en letterschrift, aanschouwelijk en bondig, de gedachte uitgedrukt die de grondslag zijn moet onzer leoordeeling van het verledene en het tegenwoordige, zoowel als van onze verhouding tot den nabuur,wiens vlag-naastde onze golft, — die reeks namen in het rond, die wapens, die geliefde driekleur, herschepen de zaal als in een geopend geschiedboek, en met warme geestdrift worden dan ook die opgeslagen bladen begroet, waarop zoo eenvoudig, maar daarom zoo treffend, de namen staan vermeld der onsterfelijken, die alles vertegenwoordigen wat het vaderlandsch hart sneller kan doen kloppen.

Onder de indrukken door die versiering opgewekt en na de uitvoering van een krachtige en zeêrlarakteristieke oeverture van den heer Bersée, gaat de gordijn op, en de voorstelling van » Onthoudt uw' dag\" vangt aan.

Het eerste tafereel handelt in Leeuwarden, 27 November 1813, het tijdstip, waarop de zon der vrijheid en onafhankelijkheid weder voor Nederland uit een nacht van rouw opging. Het 2e en Se tafreel speelt nabij het slagveld van Hasselt 10 en 18 Augustus 1831, en het naspél verplaatst ons weder in Leeuwarden. In den loop dier tafereelen, ontvangt de toe-

Sluiten