Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d in feestdos tooit, waren eenige koe;tten bij de reeds bestaande gevoegd. Onder ;e nieuwe gezasgén was er een dat Lijsje ordroeg en bijzonderen bijval verwierf; t was gerigt tot diegenen der toeschouwers 2r borst met het eermetaal is versierd, tot wie Lijsje sprak:

3ij dapp'ren, die.u liier laat vinden Jn krijgsplans- of in burgerstand Blijft steeds getrouw aan. Vorst en Land,

Toont dat1 gij zijt 's fands beste vrinden enz. enz.

De voorstelling in den grooten schouw¬

burg is ten 10 ure afgeloopen. De feestelingen , in geestvervoering gebragt door" hetgeen zij daar hebben gezien en gehoord; begeven zich naar de Nederlanden terug. Een hevige regen, die sedert eenige uren aanhoudt, belet hen niet wederom in optogt naar den tuin de Nederlanden té marcheren, alwaar hun een nieuw feest is bereid en een luisterrijk vuurwerk, dat door goede zorgen droog is gebleven, den eersten dag besluit.

•> tweede dag. — 26 augustus. 185

Het Parklokaal vereenigt op nieuw de stelirigen, wier aantal sedert gisteren rimèrkelijk is toegenomen. Van daar :kken de -strijders van 1830 en-1831, en als den vorigen dag met al* hunne •etéekenen versierd, ën voorafgegaan' door ■ muziek der grenadiers, naar den Kak, 'om tegenwoordig te" zijn bij hét té ■ter laten van het clïpperschip 'Het Melen Kruis, gebouwd óp de wèrf William, n den scheepsbouwmeester A. van der pog, voor rekening van de heeren A. fort & C°. De leden der vereeniging, er naam aan dien schoon gevormden bon is gegeven , herinneren zich de woorden ïreffende het thans te vervullen gedeelte n het feestprogramma gisteren hun door Ai héeï mr. L. H.'Kuhn toegesproken, en 1 he't .oógenblik 'dat hef. schip, bestemd om i Oceaan te klieven, fier en statig van helling glijdt en in het water neêrplast,: ;ngt zich onder het oorverdoovend lioerahl hoezeel vergezeld van het wuiven van eken en het zwaaijen van hoeden, de stille inseh dat het beeld door den feestredenaar schetst, met betrekking tot de in overzeelé gewesten levende krijgsmakkers van or 25 jaren, ten volle moge worden verwealijkt. Talrijk is ook de opgekomen scharë

aanzienlijke genoodigden met hunne dames, welke laatsten aan de smaakvolle tribune den schoonsten luister bijzetten ; maar hijy in, wien de zaamgevloeide menigte den eersten persoon eerbiedig begroet, is prins Hendrik, de broeder van den koninklijken beschermheer der vereeniging en zelf voorzitter' van haar hoofdbestuur. De doorluchtige prins, in wiens bezoek de hoofd? stad zich, in een tijdsverloop van weinig weken thans voor de derde maal mag verheugen, geeft door zijne vereerende tegenwoordigheid een vernieuwd blijk van zijne belangstelling in Nederlands scheepsvaart en in de vereeniging Het Metalen. Kruis. Het rijk getooide nieuwe vaartuig, de met tak looze vlaggen en wimpels prijkende bodems op het Y en in? de onmiddellijke nabijheid der werf William ; de muziek der grenadiers verhoogen den' glans dezer plegtige handeling van den tweeden dag , waardoor de heeren Poort en van der Hoog zich, behalve lof en roem als rolders en bouwmeester, de erkentelijkheid ' wan allen hebben verworven die het voorreg.t hadden er bij tegenwoordig te zijn. Nö^t brengen wij onze hnlde aan den heer EL van Blitterswijk, den vervaardiger van het voortreffelijke beeld dat de clipper Het \Metalen Kruis siert,

Geiïr. en uiig. aan tet 'Bureau tier AmsC Cour.

Sluiten