Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AUGUSTUSFEESTEN. — EERSTE DAG.

schouwer derhalve een kort, maar helder overzigt van de twee belangrijkste momenten uit onze nieuwere geschiedenis, en aan de handeling is de uiteenzetting van juiste denkbeelden over de staatkundige beteekenis dier feiten verbonden. Maar ook behalve de historische, heeft dit gelegenheidsstukje nog eene morele strekking. "Wij zien er den burger soldaat worden en het burgerleven terugkeeren, en zich pj^jétk^terrein loffelijk ónderscheiden; maar de type van hen, die door eigen schuld noch op het een, noch op het ander slagen , ontbreekt niet.

Bijzondere, vermelding verdient nog de slot-dekoratie,die even verrassend als schoon was. De achtergrond opende zich en deed eene allerprachtigste wapen- en vlaggentrofee uitkomen, versierd met lauwerkransen, waarin men de namen las van hen, wier arm het krachtigste bijdroeg om de oranjevaan op den van vresmde overheersching bevrijden bodem weder voor goed te planten: als: Van Hogendorp, Repelaer, van der Duyn van Maasdam, de Jonge, van Stirum, Changuion. Dit schitterend dekorafief werd vervangen door eene voorstelling van het Monument op den Dam, waarin Amstels Stedemaagd had post gevat, en op wier vingerwenk op eens het naamcijfer van den onsterfelijken veldmaarschalk te midden van het Monument zigtbaar werd.

Voor eene eerste voorstelling was de uitvoering hoogst loffelijk, en de indruk op de aanwezigen onbeschrijfelijk.

Die digt opeengedrongen massa oude wapenbroeders, zoowel door de handeling op het tooneel, als door elkanders bijzijn geheel in het gedenkwaardig tijdvak van 1830-1831 verplaatst, is bij herhaling als door een elektrische schok bewogen. Daverend handgeklap begroet iedere toespeling, 'iedere gelukkige greep, waaraap

het stukje zoo rijk is, en na het val der gordijn,wordt de vervaardiger met g& drift ten tooneele geroepen. Hij verschij betuigt in korte woorden zijn dank, ma eere hebbe zijn goed hart, hij bedai tevens voor aller oog en oor den ij rigen schouwburg:direkteur, den heer Eduard de Vries, die door zorg, insp ning en onbekrompenheid zoo veel ht toegebragt om dezen feestavond op te luis ren, en rigt tevens het woord tot c orkestmeester, den heer Bersée, die z mede zoo loffelijk van zijne taak, in c ruimsten omvang, gekweten heeft. D dankbetuiging gaat vergezeld van < cadeau in zilver aan beide heeren.

De voorstelling wordt besloten met f nationaal ballet door den heer Voitus v Hamme gekomponeerd, eindigende met e fraaije groep, vertoonende het afbeeld van Z. M. Willem III, dat met daverer toejuiching wordt begroet.

Terwijl dus in den grooten Schouwbu de gala-voorstelling, bij wijze van besloi partij, wordt gegeven, is in het Gra Thédtre des Variétés van den heer A. v Lier Iz. een zeer talrijk en deftig gezelsch bijeen, om de uitvoering bij te wonen v twee vaderlandsche stukken, door dien dire teur ter gelegenheid van de feesten gekoze Deze stukken zijn het gunstig beken voortbrengsel der vruchtbare pen van Ruysch, Moederliefde en heldenmoed, het ten jare 1832 door A. J. van der j vervaardigde, en door kommissarissen v den stads schouwburg alhier goedgekeur én aangenomen gelegenheids-blijspel h Metalen Kruis. De echt nederlandsche or boezemingen, aan de uitvoering in bei stukken door de vaderlandslievende schr vers in den mond gelegd, en de koeplett waarvan het laatstgenoemde is voorziet worden met geestdrift toegejuicht. Toepass lijk op de plegfcigheid die thans de hoof

Sluiten