Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad in feestdos tooit, waren eenige koe-

plétten bij de reeds bestaande gevoegd. Onder

deze nieuwe gezangén was er een dat' Lijsje

voordroeg en bijzohderen bijval verwierf;

het was gerigt tot diegenen der toeschouwers

wier borst met het eermetaal is versierd,

en tot wie Lijsje • sprak:

• Gij dapp'rcii, die. ü hiér laat vinden Ju krijgsmans- of in burgerstand Blijft steeds getrouw aan. Vorst en Land, Toont dat' gij zijt 'sïands beste vrinden enz. enz.

De voorstelling in den grooten schouw¬

burg is ten 10 ure afgeloopen. De feestelingen , in geestvervoering gebragt door hetgeen zij daar hebben gezien en gehoord, begeven zich naar de Nederlanden terug. Een hevige regen, die sedert eenige uren aanhoudt, belet hen niet wederom in optogt naar den tuin de Nederlanden té marcheren, alwaar hun een nieuw feest is bereid en een luisterrijk vuurwerk, dat door goede zorgen droog is gebleven, den eersten dag besluit.

TWEEDE DAG. — 26 AUGUSTUS. 1856,.,.

Het Parklókaal vereenigt op nieuw de feestelingen, wier aantal sedert gisteren aanmerkelijk is toegenomen. Tan daar trekken de «strijders van 1830 en -1831, even als den vorigen dag inet al' hunne "éeretéekenert versierd, èn voorafgegaan door de- muziek der grenadiers, naar den Kadijk-, 'oih' tegenwoordig té" zijn bij het té Water laten van het clipperschip Het Metalen Kruis, gebouwd op de werf William, van den scheepsbouwmeester' A. van der Hoog, voor rekening van de heeren A. Poort & C°. De leden der vereeniging, wier naam aan dien schoon gevormden bodem is gegeven, herinneren zich de wóórden betreffende het thans te vervullen gedeelte van het feestprogramma gisteren hun door tien heef mr. L. HT'Kuhn toegesproken, en "op hét .oógenbhk 'dat hef schip, bestemd om den Oceaan te Hieven, fier en statig van 'de helling glijdt en in het water neêrplast, mengt zich onder het oorverdoovend hoerah! en hoezee! vergezeld van het wuiven van .doeken en het zwaaijen van hoeden, de stille wenseh dat het beeld door den feestredenaar geschetst, met betrekking tot de in overzeesché gewesten levende • krijgsmakkers van voor 25 jaren, ten volle moge worden verwezenlijkt. Talrijk is ook de opgekomen schare

aanzienlijke genoodigden met hunne dames, welke laatsten aan de smaakvolle tribune den schoonsten luister bijzetten; maar hijy in, wieu de zaamgevloeide menigte den éérsten persoon eerbiedig begroet* is prins Hendrik, de broeder van den koninkhjken beschermheer der vereeniging en 'zelf.voorzitter van haar hoofdbestuur. De doorluchtige prins, in wiens bezoek de hoofdstad zich, in een tijdsverloop van weinig weken thans voor de derde maal mag verheugen, geeft door zijne vereerende tegenwoordigheid een vernieuwd blijk van zijne belangstelling in Nederlands scheepsvaart en in de vereeniging Het Metalen. Kruit. Hét rijk getooide nieuwe vaartuig, demet tallooze vlaggen: en wimpels prijkende bodems op het T en in! de onmiddellijke nabijheid der werf William', 'de-muziekder grenadiersverhoogen den" glans dezer plegtige handeling van den tweeden dag, waardoor de heeren Poort en van der Hoog zich,- behalve lof en roem als readers en bouwmeester, de erkentelijkheid'wan allen hebben verworven die het voorregt hadden er bij tegenwoordig te zijn. NoVT brengen wij onze hulde aan den heer EL van Blitterswijk, den vervaardiger van het voortreffelijke beeld dat de clipper Het \MetaienKruis' sierfe,

Gedr. en uiig. aan het .'Bureau der Amsl. Cour.

Sluiten