Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nemen nu afscheid van den bodem, om ons naar het Eunen en naar het exercitie-veld bij de Saam-barrière- te begeven, ter bijwoning van de volksfeesten.

Eere en dank aan het gemeentebestuur voor deze beschikking, waardoor duizenden en nogmaals duizenden een hier ter stede weinig gekende uitspanning genoten; maar ook eere en dank voor de maatregelen, om aan deze beschikking zoodanig gevolg te geven als hier geschied is, en die er toe geleid hebben die feesten ware volksfeesten te doen zijn. Als een ware burgervader zien wij het achtbaar hoofd van het gemeentebestuur, den algemeen beminden en geëerbiedigden burgemeester, op het terrein voor de volksspelen bestemd, met zorg wakende voor de stipte naleving van alles, wat in het belang der goede burgerij is voorgeschreven) de heeren wethouders zien wij hem in deze zaak ijverig behulpzaam zijn. Wij zeggen goede burgerij, en zeggen dit van ganscher harte, na hetgeen wij heden aanschouwden. Eene onafzienbare volksmassa, voor het grootste gedeelte tot den minderen stand behoorende, is daar digt opeengehoopt, kalm, rustig, bedaard, eerbiedig, met vaderlandschen zin, tevreden, gehoorzaam, gelukkig en erkentelijk. Zakloopen, mandspringen, mastklimmen en tobbespel, dit zijn de spelen , waaraan vele jongelingen en volwassenen deelnemen en die aan de overwinnaars de uitgeloofde prijzen verschaffen, als zij ze, onder het daverend gejuich der menigte, hebben weten te behalen, terwijl de vruchtelooze pogingen der minder gelukkigen de vrolijkheid der Teeds buitendien tot vreugde gestemde toeschouwers niet weinig opwekJen j. — en even aangenaam als de zegekreet uit duizenden kelen klinkt, wanneer de overwinnaar daarmede wordt begroet, is het geluid van één schaterlach van diezelfde duizendtallen, die door deze Schadenfreude—

hoewel geene deugd, doch in gevallen als deze vergeeflijk — de zucht der andere mededingers nog meer aanwakkeren. Is op beide plaatsen het uitgestrekte terrein om de. kampplaats met menschen als bezaaid, onder en meer bepaald achter deze op verderen afstand zien wij ook een groot aantal stadgenooten uit. den voornamen stand, wandelaars of in rijtuigen, waaronder prachtige equipagiën, gezeten, wier opkomst van hunne belangstelling in deze openbare volksvermakelijkheden een zoo sprekend bewijs levert. Van die belangstelling is ook gedurende de dagen die den dag van heden voorafgingen blijk gegeven, door het inzenden der voorwerpen die tot prijzen aan de overwinnaars moesten dienen. Ook hier — als in alles wat der stede en der burgerij, goed en nuttig is — gaf het dagelijksch bestuur eên loffelijk voorbeeld, dat onmiddellijk door velen, zoo partikulieren als korporatiën, werd gevolgd. De Amsterdamsche Courant heeft achtereenvolgens opgave gedaan van de schenkers, voor- zoo verre zij zich hebben bekend gemaakt, die, door toezending aan den heer burgemeester der voorwerpen of van het geld om ze aau te schaffen, de feestkommissiën, tevens kommissiën van beoordeelaren of — om het tegenwoordig van onze fransche en belgische naburen tot ons overgewaaide eu hier het burgerregt verkregen hebbende woord te gebruiken — de jurys, hebben in staat gesteld de prijzen te kunnen toekennen. Deze prijzen waren de volgende:

2 'zilveren Horolpgiën met dito Kettingen, 6 zilveren Horojogiën, 7 dito Tabaksdoozen, 1 dito Horologieketting, 1 dito Tondeldoos met Vuurslag, 1 dito Luciferdoosje, 1 dito Pijpenmondsluk, 6 dito Sigarenpijpjes, 6 dito Likeurlepeltjcs, 2 dito Cachetten met dito Sleutel, I dito Potloodpen, 1 dito Pijpuithaaldcr, \ Portemonnaie met ƒ 20, 6 Westfaalschè Hammen, 4 paar Laarzen, 2 paar Schoenen, 2 fijn Iakensche Petten, 4 rood haaijen Hemden, 4 gebloemd kazimicren Vesten, 4 zwart zijden Halsdoeken, 4 half zijden dito, 8 wit katoenen Overhemden, 8 gekleurd dito dito, 4 gekleurd zijden Zakdoeken, 8 gekleurd katoenen dito, 2 gekleurde Cols, 4 fraaije Duitsche Pijpen met A ft Tabak, 1 fijn gelakte Tabaksdoozen,

Sluiten