Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE DAG. — 27 AUGUSTUS 1856.

De dag der onthulling is daar. Het gedenkteeken, dat wij in ons volgend blad, als kunstgewrocht, nader zullen beschrijven, staat gereed, doch nog bedekt voor het oog. De Dam, met al de toegangen die naar dat ruime plein leiden, levert een eigenaardig , indrukwekkend schouwspel op. De talrijke stellaadjen met menschen opgepropt, de> digt opeengepakte massa op de straat, de tallooze nieuwsgierigen aan de vènsters tot in de hoogste verdiepingen, en op de daken en schoorsteenen, het. wapperen der vlaggen, het gejoel der menigte, de beweging op het terrein, enz. enz., — kortom, het bonte tafereel is zoo als men het kan verwachten bij de onthulling van zulk een monument in de nèderlandsche hoofdstad.

Om het monument zijn zestien wimpelpalen in een cirkel van 16 ellen diameter geplaatst, waartegen de nationale kleuren, rood, wit, blaauw en oranje, bij wijze van guirlandes zijn dooreengevlochten en waarop banderolles van genoemde vier kleuren zijn geheschen. Heden avond zal het monument door bogen van gaslicht, tegen de wimpelpalen aangebragt, geïllumineerd worden, die op acht plaatsen met sterren gekroond zijn.

De ruimte voor de genoodigden afgebakend , is om het monument half cirkelvormig en van daar in eene regte lijn naar het paleis, met vrijlating van het benoodigde terrein voor het defileren der troepen langs de tribune. In de omheining zijn de vlaggen van verschillende natiën aan daartoe geplaatste stokken geheschen en wel omgaande en van de regtcrzijde beginnende in de volgende rangorde: Frankrijk, Engeland, België, Oostenrijk, Saksen-Weimar, Luxemburg, Wurtemberg, Zweden, Pruissen eh Rusland.

Voor het paleis is de tribune aangebragt, bestemd voor den Koning en eenige autoriteiten. Deze tribune is buitenwerks lang en breed 15 en 10 ellen. Drie der zijden zijn geheel open en met trappen toegankelijk, alleen de achterzijde is digt; de openingen

zijn met rood damasten,gordijnen met goud en de achterzijde is met blaauw en zilveren sterren gedrapeerd. De voorzijde is gedekoreerd met het koninklijk naamcijfer, waarboven eene oranje-banier en ter zijde de jaartallen 1830 en 1831 en verder de rijks- en stadswapens in vlaggen-trofeëfl. • Het ontwerp daartoe is verstrekt door de afdeeling publieke"" wérken bij het gemeentebestuur,. terwijl het dekoratief en het behangers-werk door de heeren J. E. de Vries èn J. F. Bangert (dezelfde die ook de schouwburgzaal in feestdos hielp tooijen) is uitgevoerd. Aan de regterzijde van de tribune wappert de vlag van Nederland, aan de linkerzijde die van Oranje.

Het programma voor de onthulling is, wat de hoofdtrekken betreft, in alle deelen gevolgd. Wij bepalèn ons dus tot de vermelding, dat de leden der vereeniging Hel Metalen Kruis, met eene militaire eerewacht van kavalerie en infanterie en met de muziek van de schutterij en der grenadiers, in plegtigen optogt van de Botermarkt zich door de Kal verstraat, door de in twee digte rijen geschaarde belangstellende burgerij naar het feestterrein hebben begeven; dat de, koninklijke beschermheer en H. D. broeder, benevens gevolg, de ministers en verscheidene andere aanzienlijken uit den lande, als ook het achtbaar stadsbestuur, op de tribune hebben plaats genomen.

Onmiddelijk na Z. M. komst maken de afdeelingen front, en scharen zich regts en links en tegenover de tribune achter het monument. Daarna treedt de heer van Dam van Isselt op, en houdt de volgende toespraak die met kracht en klem en zoo uitneménd heldere stem wordt uitgesproken, dat zij tot zelfs op verren afvan de tribune wordt verstaan.

" «Sire! en gij allen, in wat rang of betrekking gij hier tegenwoordig mogt zijn, wecst welkom bij dit herinneringsfeest van liefde en trouw voor vaderland en Koning!

»De geschiedenis van Nederland is rijk aan roemruchtige gebeurtenissen, die ons hart met eerbied en met dankbaarheid vervullen voor den moed en voor

Sluiten