Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diepen indruk maakt, met de volgende woorden:

» Mijne IIeerbn !

»Voor dat het gedenkteeken-wordt onthuld, dat,.' naar Mijnen 'wensen, is opgerigt ter herinnering aan den vuo"lr.éfle'ljjken geest, die in 1830/183,1 het Nèderlandsche: Volk bezielde, verlang.Ik Mijne tevredenheid tq betuigen, dat Ik Mij op 3jt' eögenblik in Mijne trouwe'hoofdstad door,zoo velen zie omringd, die in vers.cliilleode, l;etrekkingen en langs, verschillende wegen hebben.getpond in die moeijelijke dagen, dat zij bun Vaderland lief hadden ', en dat zij met vaste trouw .verbonden waren aan bunnen Koning.

i) Het Metalen Kruis is het eenige uitwendige teeken-, dat uit dien tijd van warme vaderlandsche geestdrift is overgebleven.

«Nadat Ik Mij had overiuigd, dat de vereeniging van ben, die mot dat gedachtenis-, met dat eeretee'ken zijn versierd, alleen vaderlandsliefde en kameraadschappelijke herinneringen ten doel bad, heb Ik Mij tot Beschermheer van die* vereeniging verklaard, en Ik heb Mijnen beminden Broeder, Prins Hendrik der Nederlanden, benoemd tot Voorzitter van hèt door Mij ingestelde Hoofdbestuur, 'omdat lk~als'-Vertegenwoordiger van --'het 'MnSikfijk gèslSehfcn van bet Huis van Nassau-Oranje, bel bewijs wilde levereii, dat Ik . die liefde ren- die' trouw, die hot-Nederland-■ schc VolkrAcstijdl aan Mijn Stamhuis heeft betoond, op den regtcn prijs weet te. schallen. ■

- «Moge .dit leest, dat -de--nud-krijgskamcraden van den voortrcffclijkcn- Prins Veldmaarschalk te zamen vieren, rijk vopivben zijn.in apngenanio herihnëjingent maarjiovcnal; moge dit feest er toe leiden dat de hand van trouw, van eensgezindheid en vajU-lielde, die, het edel.e(jScdcrlan/lsclic .Volk ,aaa zijnen geboorTe'ironil 'oir aan' %'ne^'et'steu'vèrbhïdt, worde versterkt en bevestigd. "* -.'

»'Daartoe dra^'u ook liet-CcdfnUVeelicn' bij,'dat aan den Vofksgeèst van 1830/1831 door", ons vi'oï'dt toegewijd, oh 'dat''ook'door Mij zal worden begroet niet: Leve het VaderIand!." '

Alsnu wordt liet teéken tot de onthul-' ling' gegeven aan de acht invalieden, waaronder Pieper en'jYijler;'overgeblevenenvan van Speyks . kanonneerboot, "en.,weinige. se- i kondèn' later-: prijkt.' door'daverend gejvrich j begroet, hét' Gedenkteeken q'an den volks- • geest van .1.830 "en JSSl.ï in .al zijiïej ! d rak wekkende schoonheid; .en blikfc Boyers j voortreffelijke Eendragt kalm' eïi 'rustig Vaïi ] den top der .Yzriil. "(ip ".dé zaamgévlóeidé ! duizenden neder. < ,.-\ , ^C* I

Naauwljjks was het eogenblik. Vfin-span- I ning, zoo onafscheidelijk van eene plegtig* . heid als die der onthulling voorbij,:,.'of Z.M. j gaf aan de vereeniging HelMefalènXruïs , een schitterend blijk , van ,zijn, vorstelijk 'Wélgevallen, door aan dc ainsterdutmjsche

afdeeling, en in haar aan de 'gclreele ver.eanigiug-, één fraai 'militair vaatadel ,• prijkende met het koninklijk naamcijfer, op 'de hartelijkste wijze ten geschenke te geven. Terwijl dit op de tribune geschiedt levert de optogt der 250 weezen, die zich, vergezeld van 150 kinderen van partikulieren, van dè beurs naar het feestterrein begeven, een treffend, aandoenlijk schouwspel op. Zij scharen zich om het monument en nu verheft zich, onder de leiding van den heer Smits, het reine kindergezang, en het eerste en vijfde vers van het volkslied dringt in oor en hart der aauwezigen door. Menig oog wordt vochtig, en met moeite weerhoudt zich dè menigte, om met de bede:

Behoud voor 't lieve vaderland,... Voor vaderland en Vorst! :aan het gezang der kinderen deel te nemen. Later wordt aan die behoefte van .het hart door de feestelingen voldaan, en klinkt dat gebed uit duizenden monden ten hemel.

De vier honderd kinderen, .waarvan 130 uit de protestantsche weeshuizen, 80 uit de i roomsch-katholieke en 40 uit de israelietische, begeven zich naar de beurs terug en "défjleren daardoor, als Van zelvén, 'voorbij den'koning, wiens vriendelijke afscheidsgroet luid juichend door de » kinderen des lands" wordt beantwoord. Inmiddels dreunt het koninklijk salut van 101 schoten, door twee kanonneerbooten op het Ij gelost, over de stad, en doen zich de verzamelde muziekkorpsen bij herhaling hooreir.

De burgemeestér- 'neemt alsnu het gedenkteeken als één geschenk aan Amsterdam over, welke plegtigé opdragt door prins ■LIendrik met eene.korte.toespraak geschiedt; . ,door dien burgemeester met warmte bei 'antwoord. {Zie de 'Amstérd. Cóur. van héden avond.) -üÉ-'m si "at attjS f ■ ;=ïfadat Z. M.-!zich,-- vergezeld van zijn talrijk ' 'gevolg, 'van de.. tribune naar het moiminent had begeven' en zich bp de h'ar|éh']ks'te. wijze.niet vele aanwezigen,, ook ms'ti de heeren Itoyer en Tétar van Elven hafd";onderhouden, werd de' p'legtiglieicl met hét defileren der troepen' besloten.. ■: (Wij ■■vervólgen on'ë1 'verslag morgen.)

Sluiten