Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl het weder, gedurende den geheelen dag regenachtig, tegen den avond een zeer gunstige wending had genomen, werd allengs het terrein door een groot deel der leden met hunne dames gevuld, onder het spelen der muziek van de artillerie, terwijl de geheele jagthaven met eene sierlijke gas-illuminatie prijkte, en het sehijnsel van elektrisch licht vervaardigd door den heer E. van Emden, boven op het gebouw van de Hoop., een verrassende nitwerking op alle omgevingen en de duizenden toeschouwers maakt.

Zoo werd de komst van al de genoodigden uit het Park verbeid, ten 10 nre werd door het spelen der volksliederen die komst aangekondigd. Toen nu Z.K.II. in het gebouw der vereeniging plaats genomen had, zou het vuurwerk afgestoken worden. Verscheidene duizendtallen wachtten met ongeduld op dat vuurwerk, dat tegen 10 ure was aangekondigd, doch groot was hunne teleurstelling, toen, nadat reeds een vol uur en meer sedert dat tijdstip verstreken was,er nog niets van werd bespeurd. Dat velen in onaangename stemming huiswaarts keerden, is-ligt te beseffen.

Tegen 11% ure eindelijk verscheen het lang verbeide oogenblik der ontbranding; maar het doet ons leed te moeten verklaren, wat allerwege herhaald werd,dat de uitvoering niet aan de billijk gekoesterde verwachting voldeed; het is ons aangenaam er te kunnen bijvoegen, dat èn de vertraging èn de minder gunstige uitwerking, in geenen deele waren te wijten aan de kundige hand, waaraan de vervaardiging was toevertrouwd, maar dat omstandigheden, ten eenenmale onafhankelijk van de bekwaamheid en den ijver des heeren P. L.van der Brugh, biervan oorzaak waren. De Amstelstroom was met eene te groote hoeveelheid vaartuigen bedekt, waarop eene groote volksmassa was verzameld, zoodat het voor

het vuurwerk bestemde terrein niet vrij bleef.

Het feest liep overigens in de beste orde af, en de prins, blijkbaar zeer voldaan over het hem in de jagthaven ten deel gevallen onthaal, verliet haar na middernacht.

Behalve op den Binnen- en den BuitenAmstel, golfden digte drommen van wandelaars door de verschillende wijken der stad, om de illuminatie, zoo voor openbare gebouwen als partikuliere woningen aangebragt, en waaronder velen waren die door pracht en smaak uitmuntten, te bezigtigen. Het brandpunt was echter de Kal verstraat, die den meest algemeenen weg was naar den Dam, alwaar het monument prijkte te midden der heerlijke gazilluminatie, waarvan wij in ons vorig blad reeds melding maakten.

De wijze politie-maatregel, dat de Kalverstraat niet mogt worden bereden, en dat op den Nieuwendijk de rijtuigen slechts ééne rigting moesten houden, droeg niet weinig bij tot het handhaven der goede orde, die, voor zoo veel ons bekend is, nergens werd gestoord.

Hoewel reeds de feestelijkheden van den derden dag geschetst hebbende, zien wij ons genoodzaakt zoowel op dezen als op den tweeden dag terug te komen, ter aanvulling van ons verslag, met de mededeeling van het een of ander, waartoe ons vroeger bf gelegenheid of plaatsruimte ontbrak.

I. In de eerste plaats laten wij hier volgen de toespraak van den heer burgemeester dezer stad tot Z. M. den Koning enz., na de onthulling van het gedenkteekëh.

De toespraak, bij het overnemen van het monument als geschenk aan de stad, was van dezen inhoud: • SIRE!

• Prins Hendrik der Nederlanden! Voorzitter en

Sluiten