Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdere leden van het hoofdbestuur en de afJeelingén der vereeniging Het Metalen Kruis!

«Schoon en belangrijk is de plegtigheid, die U, en ons, en vele duizenden met ons hier te zamen bragt. Voor allen wordt de herinnering verlevendigd aan de geestdrift, waarmede eenmaal Noord-Nederland als uit éénètt mond antwoord gaf op de roepstem van zijnen eersten Willem.

»Vijf-en-twintig jaren zijn sedert heengesneld; zij vervlogen met hun lief en leed. Bij het terugzien op dat tijdvak moeten de verschillende bij ons opgewekte gewaarwordingen door één gevoel overhecrscbt worden, het gevoel van dankbaarheid van God, onder Wiens liefderijk alhestuur ons vaderland: ook na de afscheiding der zuidelijke gewesten, in bloei en welvaart geenszins is achteruitgegaan.

«De tijd, die scherpe hoeken afrondt en vele wonden heelt, bewerkte, onder de wisseling der omstandigheden, verandering in indrukken en meeningen. Datzelfde België, dat toenmaals als één uitgestrekte kampplaats tegen ons ovcrslond, in ons een bevriende nabuur geworden. Op de nationale feesten, onlangs aldaar gevierd, werd onze vlag gezien; en bij de banieren, die rondom dit gedenkteeken zijn opgehangen, is de belgische driekleur mede ontrold.

»En zoo moet' het zijn. De geest van Hem, die eenmaal met goddelijke liefde de menschen allen broeders noemde, moet al meer en meer den geest der natiën zóó doordringen, dat vele nog bestaande scheidsmuren wegvallen.

»Dien algemeenen broederzin te bevorderen, bij gelijktijdige aankweeking van vadcrlandsche deugden, dat, Sire! is de verhevene, door Uwe Majesteit wél licgrepenc roeping der vorsten in het tijdperk, dat 4rtJ bc'even, maar ook datzelfde werd door UwéKoninklijke Hoogheid, prins HendrikI en door u allen, bestuurders en leden dezer vereeniging, uitsluitend beoogd.

■ Immers, "geene andere bedoeling ligt er in de pprigting dezer zuil, op welker spitse te regt het beeld der Eendragt geplaatst werd. Eendragt (God geve het!) blij ve heerst hen tusschen volkeren, ofschoon in zeden en karakter vrij onderscheiden; — eendragt zij er vooral tusschen de zonen van hetzelfde vaderland;—en innig biijvo de band tusschen Nederland en Oranje! .

«Maar nooit worde, uit zucht tot bevordering van eendragt, de waarheid lafhartig verbloemd of miskend. Algemeene broederzin is even verecnigbaar mot warme vaderlandsliefde, als onderscheiden van wereldburgerschap. Wie, met welk doel dan bok, de roemrijke feiten uit 's lands historie opzettelijk bedekken mogt, verzaakt 's lands eer en bezoedelt zijn' naam als Nederlander!

«Sire! Het was Uwer Majesteit welgevallig, dat dit gedenkteeken, tot welks oprigting door vadcrlandsche geestdrift besloten was, te Amsterdam zou verrijzen. Deze stad bood dadelijk haar hoofdplein er voor aan, en bekostigde de funderingswerken, waarop het werd opgetrokken. De plaats was bij uitstek goed gekozen: een monument, voor de gehecle natie bestemd, en aan den algemeenen volksgeest gewijd, moet staan in de hoofdstad des rijks.

» Prins Hendrik der Nederlanden I Als hoofd van

het stadsbestuur, en sprekende" namens den Raad, betuig ik Uwe Hoogheid opregten dank voor de heusche woorden, door U gesproken bij de overhandiging van deze perkamenten rol, en verklaar ik, dat Amsterdam het kunstgewrocht, dat thans onthuld is, met erkentelijkheid aanneemt.

»Mijne Heeren Feestgenooten! Zoo dikwijls de Koning of de leden van Zija Huis onze stad met een bezoek vereeren en bun blik dan uit het paleis op deze kolom gerigt is, moge het beeld, dat daar prijkt, bud bet zinnebeeld der werkelijkheid zijn! En, zoo dikwijls de handel, die bronader van onze welvaart, zijne priesterscharen naar zijucn tempel, het gindsche beursgebouw, doet zamenslroornen, geve hun de aanblik dezer zuil nieuw voedsel voor echt vaderlandschen zin, echt vaderlandschc trouw! Zóó moge dit Monument tot ons spreken, en die taal doorvorsten volk verstaan worden!

»En wanneer dan, zoowel in gindsche kerk, waarin do Koning zich plegtig aan zijn volk verbond, als in de tempels van alle godsdienslgczindtcn zonder onderscheid, de bede wordt omhoog gezonden voor het bcil van den Slaat en van het regerend stamhuis, mag men van den milden Gever van alles goeds den zegen verwachten, voor allen weggelegd, die, onder ootmoedig opzien tot Hem', zaden van trouw en eendragt kweeken."

JJ. Wij deelen nu de reeds vroeger in de Amsterdamsche Courant opgenomen cirkulaire mede, waarbij de regenten der verschillende weeshuizen werden uitgenoodigd de weeskinderen op den Dam twee koepletten van Tollens volkslied te doen zingen. De warme, gemoedelijke, hartroerende taai,. Waarin dat stuk is vervat, trof ons te zeer, dan dat het in het verslag der feesten mogt gemist worden.

«Op den 27 Augustus zal, in tegenwoordigheid

des Konings, plegtig onthuld worden het Gedenkteeken aan den volksgeest van 1830 en 1831.

»De vereeniging Hel Metalen Kruis, wrikkeloos trouw aan haar beginsel van Mei 1852, om vrij van alle eenzijdigheid op welk gebied ook, bij de jengdige zonen des lands vadcrlandschcn zin te kweeken, heeft vermeend de onthulling van die gedenkzuil aan haar duel cijnsbaar te moeten maken.

»Het is do wenscli van liet Metalen Kruis de kinderen des lands eenparig en als een ligchaam zich te zien scharen om den voet van het beeld »de Eendragt,''

»Tot de kinderen des lands behooren in de eerste plaats »de weeten." Hel Metalen Kruis wenscht ze (te zamen met zijn eigen kroost uit alle rangen,

Sluiten