Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

standen en geloof) om dat beeld vereenigd te zien, als voorstellende » de natie die na ons aal ujn."

»Het is onze wensch, die kinderen om de gedenkzuil geschaard — eenparig te doen zingen het eerste en het vijfde vers van !,et Volkslied, te vindon in de gedichten van Tollens, de uitgave bij Suringar, 1855, op blz. 184

»Dat vijfde vers is een even eenvoudig als treffend gebed tot den eeuwigen God, waarin wij te zaaien al die kinderen hebben leeren gelooven; — een gebed voor den grond waarop ook hunne wiegjes stonden; — zoowel de ijzeren kribbe,als de legerstede getooid in satijn.

«Bij dit vijfde vers alzoo, is ons verlangen dat de jeugdige zangers en zangeressen hunne rijen door, hunne handen wederzijds op de schouderen leggen; en zóó die kinderbede tot God rijze, als van één ziel.

»Wij wenschen, de kinderen zich te doen verzamelen op dd trappen en in het voorportaal van het beursgebouw, met eene beveiligende afschutting voorzien; edoch zoodanig dat de kleinen een goed overligt hebben op de verdere feestelijkheden op den Dam.

» Uwe kwcckelingen zonden zich dus — onder geleide hunner meesters of uwe suppoosten, naar het beursgebouw moeten begeven • natüttrrijk in het eerckleed van het gesticht. ■

• Het kleed der weezen vindt altijd onverdeelde onderscheiding en eerbied hij ons volk: — laat het dan ook dien dag de bescherming zijn voor de «nietonderloozen" van lederen stand en rang, die in het wit als feestgewaad (wat de meisjes betreft) zich met de uwen om bet gedenkteeken scharen zullen.

» Opent uw gesticht alzoo dien dag voor de Jaatstbedoeldcn, opdat zij, in de reijen der ondcrloozen, naar kenze, op gepaste wijze, en onder het oog en de orders uwer suppoosten, zich uit de verschillende Godshuizen kunnen begeven naar het beursgebouw; het spreekt van zelf de weezen vooraan.

«Mogt dit plan uwe goedkeuring wegdragen; dan verzoeken wij u ons eenigen uwer kweekelingeh van beiderlei kunne af te staan; zullende het ons aangenaam zijn uw gunstig antwoord te erlangen uiterlijk op 10, (tegge tien) Augustus, aan het adres van den tweeden ondergeleekendc, op den Binnen-Amslel alhier, met opgave van het getal uwer weezen; om daarna in verband met het terrein, u op te geven hoe vele jeugdige zangers en zangeressen van 8 tot 13 jaren wij uit uw gesticht zouden kunnen plaatsen, in verhouding met de Godshuizen van al do overige' gemeenden in deze stad.

«Dringend bevélen 'wij ons aan in uwe medewerking voor onze eerlijke pogingen tot bevordering in

deze zaak van »vaderlandschen %in, liefde en eendragt.

»De Feestcommissie van liet Metalen Kruis, Amsterdam , (w. g.) E. W. van Dam vak Isselt, U Julij 1856. (w. g.) I. H. Burlahe."

III. Het is ons aangenaam thans in staat

te zijn gesteld de namen der overwinnaars

bij de volksspelen op Dingsdag jl. aan

onze lezers kenbaar te maken.

Terrein: het Punen.

Groote Mast (Witte Band).

1. Een zilveren horologie met dito ketting, door J.ohan Hendrik Iborg. — 2. Een zilveren tabaksdoos, door Gerrit Nicuwenhuijzen. — 3. Een Westfaalsche ham, door Nicolaas Jacobus van Pel. — i. Een paar laarzen, door Johannes Joseph Adam Schompel.— 5. Een rood baaijen hemd, door Casper Hendrik Bolr ten. — 6. Een gebloemd kazimieren vest, door Anlhonius Cornelis Schrikken — 7. Een zwart satijnen halsdoek, door Abraham Wouters. — 8. Twee wit katoenen overhemden, door Gerhard Joh.flaveikamp.

Groote Mast (Roode Band).

1. Een zilveren horologie, door Marcus Abraham Markus. — 2. Een zilveren tabaksdoos, door Johannes Hoorn. — 3. Een westfaalscbe ham, door Arie Zitvast. — i. Een paar laarzen, door Willem van Rossutn. — 5. Een rood baaijen hemd, door Frans Jurriaan Konkel. — 6. Een gebloemd kazimieren vest, door Cornelis Gerardus van Tinteren. — 7. Een zwart satijnen halsdoek, door Marcus Abraham Markus (reeds genoemd). — 8. Twéé wit katoenen overhemden, door Willem Lodewijk Beijst.

Kleine Mast (Blaauwe Band).

1. Een zilveren horologie met dito ketting, door Willem Frcdrik Stargardt. — 2. Een zilveren lucifersdoosje en een worst, door Jan Aleijn. — 3. Een fraaije pijp met \ ft tabak, door Arent Weert Zwaneveld. — i. Een groote koek, door Peter Lammers. — 5. Een groot krentenbrood, door Frederik Johannes Haverkamp. — 6. Een lederen sigarenkoker en pijpje met sigaren, door Karei August Berkhemcr. — 7. Een kistje sigaren, door Nicolaas Stalling. — 8. Twee katoenen zakdoeken, een tabaksdoos en 1 pijpje, door Henri Jan Christiaan Kunne.

Kleine Mast (Gele Band).

1. Een zilveren horologie met dito ketting, door Jan Cornelis Hi lebrand. — 2. Een zilveren sigarenpijpje met worst, door Albcrtus Raket. — 3. Een fraaije pijp met £ ft tabak, door Barend JacobGoldenstcijn. — 4. Een groote koek, door Karei Fredrik Mondeis. — 5. Een groot krentenbrood, door Willem Klomp. — 6. Een lederen sigarenkoker met pijpip en sigaren, door Jan Saniucl Schaap. — 7. Een kistje sigaren, door Hendrik Eerens. — 8. Twee katoenen

Sluiten