Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE DAG. — 28 AUGUSTUS 1856.

Wie den loop der feesten heeft gevolgd,

moet auiae brengen aan de kommissie,'ai*

liet programma 'met zoo veel oordeel en

overleg regelde, dat na den klimax, die

op oen dag der onthulling het toppunt •WMkte, gepaste rust en vernieuwde feestvreugde elkander afwisselden, zoodat er op den laatsten dag genoeg opgewektheid wezen zou om de feesten in vrolijke stemming te besluiten, en herwonnen kalmte genoeg om waardig deel te nemen aan den wedstrijd met de buks, op morgen te houden. Ook in het bewaren van die uitspanning tot den laatsten dag ligt iets eigenaardigs. Nog eens zal het wakker oög der mannen van 1830 en 1831 naar één doel langs den loop gerigt zijn, en de geoefende hand den kogel naar hetielfite wit doen vliegen; nog eens zullen zij met en bij elkaêr hunne schoten hooren knallen, en de oude strijdmakkers in den kruiddamp nevens elkanders staan. Met het nederleggen van het wélgevoerde wapen

scheidden de krijgsbroeders weleer en

ook nu weder. Nog eens, de feestkommissie heeft eer van haar programma en de namen harer leden mogen dan ook niet in ons verslag ontbreken. Zij waszamengesteld, als volgt:

Het bestuur der afdeeling Amsterdam, 1* iektie: F. O. Zillesen. P. H. Bicter. V

C. van Hall, J. W. Kerkhoven, M. Branden Mondolpho, L. H. Kuhn, M. S. Boon Hartsinck.

Namens het hoofdbestuur: B. W. van Dam van Isselt, J. H. Burlage.

De vercenijgttg der afdeelingen in de töf&a vaa ifêfc koninklijk zoológisch ge-

Geïir. éa üittf. aan bel Bureau der Amsl. Cour.

nootschap Natura Artis Magistra, door de feestkommissie op heden voormiddag bepaald, wordt dan ook dankbaar als een aangename rustpoos na het diner in het Park en de daarop gevolgde avond-uitspanningen, gebruikt. Het uitgestrekt terrein wordt overal door gezellige groepen bewandeld. Het reeds genotene, de voortre|eJyke afloop der groote plegtigheid van de onthulling, de warme en waardige taal aan den feestdisch gehoord, ziedaar het thema der gesprekken, die ook nu weder door menige blijde, verrassende ontmoeting worden afgebroken. Wij spreken daar van verrassende ontmoetingen.... maar denkt daarbij niet alleen aan die van personen, lezers! Verbeeldt u, bij voorbeeld, met wat levendig genoegen de oude gedienden een» kantine begroeten, geheel ingerigt als weleer te velde, en waar hun de dronk in hetzplfrl*

glas wordt toegereikt, als waarnjt zij zich beleef, vermoeid van den marsch, of zwart van het kruid en afgemat van denetrgdj laafden. Maar ook die herinnerinff wnwit

nog verhoogd, veredeld, door de uitvoering van een allergelukkigste gedachte • hot rm.

stellen van drie wapenrustingen. m«t

gedragen in den roemvollen strijd, door drie broeders, regteeaarde zonen van wn

onvergetelijk vader, wiens burgerdeugd herhaaldelijk en zwaar was beproefd, en die, hoe lief hij ze had, hoezeer hij hun steun en'

nuip Denoetde op den moeijelijken levensweg, ze afstond aan het vaderland, dat hij beminde als zij. Drie wapenrustingen van drie broeders, die, aarzelend of zij bij de keuze tusschen gaan voor den Koning, of blijven vodr hun vader, docfr dezfca. uit

Sluiten