Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergetelijk Rembrandtsfeest, geen bal als dit beeft aanschouwd. Prins Hendrik, een aantal generaals en officieren vertegenwoordigen vorstenhuis en leger; ook het ministerie ziet zich gerepresenteerd nevens de voornaamste standen der maatschappij. De dames van Dam van Isselt, Bnrlage, Zillesen, van Hall en Boon Hartsinck, met hare echtgenooten, zijn » de dames en heeren van receptie" als we eens, kortheidshalve , dien technischen term mogen gebruiken, hoewel wij, om nu juist te zijn, ons inderdaad wel meer, ja, zelfs zoo gracieus mogelijk, mogten uitdrukken. Ten 9 ure wordt het bal door Prins Hendrik , die tot 1 y2 uur vertoeft, met mevrouw van Dam van Isselt geopend.

Trienden van statistiek fluisteren ons in het oor dat het getal dames, die aan den dans deelnemen, 120 bedraagt, en de vrienden van schoone vormen, sierlijke toiletten en het genot van den dans, hebben aan geen tellen gedacht, maar zijn louter admiratie; en daar wij niet tot de eerste kategorie behooren, nemen wij, ofschoon zonder kontröle, met de laatsten het opgegeven cijfer voor juist aan.

Het bal is, onder de perfekte leiding van den heer A. Binkes, die, als versierde met het Metalen Kruis, hier dubbel op zijne plaats is, zeer geanimeerd. Het programma eindigt ten Zl/2 ure; van den lust tot dansen zouden wij hetzelfde niet durven beweren

VIJFDE DAG. — 29 AUGUSTUS 1856.

Eindelijk, of liever reeds, is de laatste feestmorgen aangebroken, en Frankendaal wacht de schaar om deel te nemen aan den wedstrijd met de buks,' waarvan de aanvang tegen 8 ure bepaald is. De afgevaardigden van een zestiental scherpschntterijen uit de verschillende oorden van ons vaderland, door de hier ter stede gevestigde scherpschuttersgilden Claudius Civilis en Tref hel doel, onder meer anderen, ter mededinging uitgenoodigd, vereenigen zich des morgens in het lokaal de Vereeniging, in de Warmoesstraat. Van daar op de hofstede Frankendaal, in de Watergraafsmeer, aangekomen, ziet men zich al spoedig, toen de wedstrijd naauwelijks is aangevangen , met de tegenwoordigheid van Prins Hendrik vereerd. De harmonie-kapel van Clav.dius Civilis, als altijd ook nu weder tot opluistering der feesten loffelijk en ijverig werkzaam, begroet Z. K. H. met de volksliederen, en de muziek-kommissaris

heeft het genoegen, dat de Prins bij deze gelegenheid bereidwillig bet beschermheerschap van genoemde kapel aanvaardt. Terwijl de eerste schoten vallen en zij die naar den prijs zullen dingen, hun wapen, dat na bijna een anderen naam zou behoeven, voor het laatst naauwkeurig nazien, het oog door menigen blik gemeenzaam maken met het wit, -of in vriendschappelijken kout verdiept, op en neêr wandelen, nemen wij nota van de

p a ij 2 e ar

UITGELOOFD DOOK

z. m. den koning, de stad amsterdam in belangstellenden.

Eersto Societeits-prijs.

Een zilveren beker, door de stad Amsterdam aangeboden, benevens buste van Z. M. den Koning, door een Lid der Buksschutterij Claudiue Civilis aangeboden.

Sluiten