Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede personele prijs, vöot den

schutter, geregtigd ala boven, aan W. Peeters, lid van Claudius Civilis, met 77 punten.

De eerste personele prijs, voor den besten schutter van den dag, nieten de vorige kategorie vallende, aan W. A. van Huin, lid van Oefening en Vermaak; te 'sHage, met 78 punten.

De tweede, als boven, aan D. L. "Welsinck, lid van het laatstgenoemde gild, met 76 punten.

De derde, als boven, aan W. C. Honck, lid van Midden is ons doel, te Deventer, met 76 punten.

De eerste rozen-prijs, aan jatafeh. mr. j. B. A. j. M. Vèrtt^èlJ Kd van Neèrlands Weerbaarheid, te 's HertogéÉ bos'cb, met 3 rozen.

De tweede rozen-prijs , aan j. Roosegaarde lid van St. Eubert, te Zutphen, met 2 rozen, in een vernieuwden wedstrijd met verscheiden andefttK

De derde rozen-prijs, aan R. A. SaValle, lid van Oefening en Vermaak te I Hage, met 2 rozen, mede in vernieuwden wedstrijd.

De feestvreugde wordt door deze handeling aiet weinig verhoogd, en de hartelijke taal, waarvan zij weerzijds vergezeld gaat, belooft de gewenschte ondersteuning aan het plan vaö/éfal heer mr. j. Versfeit, lid van Neèrlands Weerbaarheid, te 's Hertogenbosch, om een algemeenen nederlandschen schuttersbond tot stand te brengen.

Zoo zijn dan de Augustusfeesten afgelöopen gèHJk zij aanvingen. Onverflaauwd heeft dezelfde geest, dezelfde uitmuntende stemming geheerscht. De uitkomst heeft alle vreeze beschaamd, den laster doen verstommen, en een verpletterend démenti gegeven aan de geruchten, dié jnkelen met wantrouwen of zorg hadden vervuld.

De wakkere mannen van voorheen hebben het feest van vrede en trouw waardig ge4 vierd; en hunne zamenstrooming in de hoofd' stad des rijks vult eene voor het geheele vaderland belangrijke bladzijde in hare geschiedenis.-Reeds vindt de jubel aan den Amstet opgegaan, luiden weêrklank in het buitenland, getuige zijne dagbladpers. Ook daar wordt ons feest; nu begrepen en gewaardeerd, en die weêrklank verhoogt het gènöegen dat het terugzien opdeafgeloopen feestviering aanbiedt. - iSfö beslui^11 °ns verslag met een hartelijk vaarwel aan allen, wier blijde, veelbéteekenende reünie binnen onze muren onvergetelijk is. Vélen hunner hebben gewis nu den laatsten haTÏrl8ruk gewisseirl^ velen zullen nu voor 't laa*Öt elkander een vriendschappelijken dronk hebben toegebragt; velen zullen met diepe aandoening gevoelen:

» Scheiden thut weh J"

maar allen nemen de innige, levendige overtuiging huiswaarts, dat alleen de dood den band verbreken kan tusschen hen, die zich in de gelederen, met den vijand aabrj en dei dood voor oogen, aan elkander verbonden. Hun stof moge verzameld' worden bij dat der vele broeders, door vijandelijk lood gevallen, of later, na den strijd huiswaarts gekeerd, ten grave gedaald op den vaderlani|schen, door hen beschermdengrond, — zij allen weten nu bij ervaring, dat de leuzen, waaronder zij de wapens met eere droegen, nog de geliefkoosde leuzen des geheelen volks zijn; zij allen weten, dat de oude geest nog leeft, — krachtig leeft, zoo als de vele uitingen, die zij in de hoofdstad des rijks waarnamen, onloochenbaar bewijzen. Zij mogen het bewustzijn medenemen, dat zij then geest bij leruieuwing hebben gevoed en versterkt, en dat evenmin als hun werk van voor

Sluiten