Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben nog volstrekt geen reden van klagen over t geheel genomen. Slechts zeer enkele gemeenten zgn nalatig en er is nog f 500000 in kas. Een omslag over de Provincie, de Uasses en de gemeenten moet leiden tot omslag over de leden, en nergens lezen wil in het N. Testament, dat door omslag m de behoeften der gemeente Gods moet worden voorzien. Wg mogen geen dwang uitoefenen. De meeste sympathie bij de broeders vindt de tot hiertoe gevolgde gewoonte van collecteeren, maar voor meer dan drie collecten in het jaar zgn zg ook bang. Hieruit wordt de vraag geboren: Is er ook een middel te vinden om er met drie collecten te komen? Een/lid geeft in overweging om classicale correspondenten, evenals voor de uitbreiding der Theol School, te benoemen, die door het verwerven van jaarliiksche bijdragen en giften in eens tot vermeerdering der inkomsten zullen medewerken. Een voorstel in dien zin wordt door dat lid ingediend.

Een ander lid der Synode legt over een staat van ontvangsten der Kas over het jaar 1884, waaruit blnkt dat de kleinste Provincie 199/io en de grootste 78/io betaalt. Hier volgt die staat.

Groningen met 32.349 leden heeft gecollect. f 2543,90£ 7 V

Friesland „ 21.380 . , , , 1485,23 6>.

Drenthe „ 12.473 , * , ■ . 719,66J 5 .

Overijsel , 13.595 , , , 847,43 6k .

Gelderland J 5.926 , 727,37 12 h*.

Utrecht , 3.996 , , 796,84 19 .

K-Holland „ 14.985 „ , , . 2400,97| 16 /».

Z.-Holland , 29.480 , 3246,49^ 11.

Zeeland , 10.568 , , , . 1369,40 12 / o

N.-Brabant , 4.981 , , ■ . 766,98£ 15/io.

149.733 leden gecollect. f 14904,29^

Vrijwilligheid is zeker uitnemend, maar roeping blijft het toch ook. dat wij elkanders lasten dragen.

Noï vele broeders wenschen te spreken, maar de discussies worden gesloten. De yoorstellen komen ter tafel. Het voorstel gSSoffand heeft de prioriteit. Een klem amendement wordt op dit voorstel ingediend. Nadat de Voorzitter van de Commissie der Kas no| een en ander had opgemerkt aangaande de collecten en den liefelijken vooruitgang, ging men tot stemming over van de voorstellen.

Voorstel 1. De Synode stélt zooveel collecten voor emeriti-predikanten, predikantsweduwen en -weezen verplichtend, als der Commissie noodig zal blijken om, overeenkomstig de haar opgedragen roeping, in de behoeften der em.-predikanten enz. te voorzien. ,

Het wordt met 25 tegen 15 stemmen verworpen.

Sluiten