Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorstel 2. De Synode besluit, dat er jaarlijks drie collecten zullen worden gehouden en dat voorts classicale correspondenten, door de Commissie der Kas te benoemen, zullen optreden, om door het verwerven van jaarlijksche bijdragen en giften in eens tot vermeerdering der inkomsten mede te werken.

Bit voorstel wordt met 28 tegen 12 stemmen aangenomen.

Voorstel 3. De Synode overwegende,

a. dat het de roeping der Kerk is, hare zwakke en oude leeraren en de weduwen en weezen harer ontslapene bedienaren des Woords te onderhouden;

b. dat er voortdurend gemeenten zijn, die nalatig of traag zijn in het bijdragen voor de behoeften der Kas voor emer.-pred., pred.weduwen en -weezen;

c. dat het vrijwiUigheidsstélsel, volgens het Woord Gods door de G. G. Kerk aanvaard, geen ruimte laat voor onwilligheid om mede de roeping van al de gemeenten te betrachten;

d. dat de Synode zulke nalatige en trage gemeenten, die daardoor den Heere onthouden wat in Zijn Huis noodig is, niet rustig in dien onbybelschen weg mag laten voortgaan;

e. dat het met de Christelijke vrijheid, eerlijkheid en orde niet is overeen te brengen, alle gemeenten te doen deelen in de hulp dier Kas, en de zorg daarvoor alleen op de schouders der vrijwillige gemeenten te leggen;

besluit:

1. hare blijdschap te betuigen over de Christelijke milddadigheid van de meeste gemeenten;

2. aan de Commissie der Kas vrijheid te geven voortdurend drie collecten te houden;

3. aan de Classes op te dragen, de nalatige en trage gemeenten op te wekken, en, bij volharding in den weg der plichtsverzaking, door een tantum aan die gemeenten duidelijk te maken, hoeveel zij minstens schuldig zijn, en indien die schuld niet voldaan wordt, te onderzoeken naar de redenen daarvan, en naar bevind van zaken te handelen, vólgens het beginsel der Bordsche Kerkorde, zie art. 43.

Bit Voorstel wordt met 28 tegen 12 stemmen verworpen.

Sluiten