Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 113.

Nog een paar punten staan er op de Agenda, die op de Kas betrekking hebben. Zij worden dadelijk in behandeling genomen. Zij komen voor onder C c en d.

De Synode oordeek of het niet wenschelijk en plichtmatig zij, dat wanneer kinderlooze emeriti-predikanten of predikantsweduwen, die ondersteuning uit de kas ontvingen, bij hun sterven eenig vermogen nalaten, het genotene geheel of ten deek aan de Kas terug geqeven worde. (Overijsel.) ■ .

De Synode besluite bij de Commissie der Kas voor emeriti-predikanten enz. aan k dringen, dat deze elk Em.-Predikant en Predikantsweduwe zonder kinderen, die eenig vermogen kunnen nalaten, ernstig op te wekken om hetgeen zij uit de Kas genoten, door legaat of langs an- . deren weg, terug k geven zooveel hun vermogen toelaten zal. (Gelderland.)

De Afgevaardigden van Overijsel en Gelderland geven toelichting. Zij wijzen op gevallen, waarbij voor de nalatenschap niets aan de Kas, alles aan neven en nichten gekomen is, en laten uitkomen, dat goen wettelijke, maar zedelijke aanmaning bedoeld wordt. . .

Een der Docenten geeft prae-advies Hu adviseert voor het voorstel, nu hem gebleken is, dat het geen wettelijke verplichting bedoelt. Van dwang mag geen sprake zijn. Op de vraag des Voorzitters: Kan de Synode zich. niet ten gunste van zedelijke aanmaning" verklaren? antwoorden enkelen in ontkennenden zin. Zij willen niet, als Rome, ook maar eenig beslag op de nalatenschap leggen, maar volle vrjjheid laten. Een ander stelt voor het aan de Commissie der Kas over te laten, die in de gevallen beslissing kan nemen. Een derde wil overgaan tot de orde van den dag. Overijsel, dat slechts het oordeel der Synode vraagt, trekt zijn voorstel in. Gelderland handhaaft het ziine Het komt in stemming na de opmerking des Voorzitters, dat zedelijke aanmaning, geen stelselmatig terugnemen beoogd wordt, en wordt aangenomen met 27 tegen 13 stemmen.

Abt. 114.

Het is inmiddels één uur geworden. De Vergadering zingt Ps. 25:4,

's Heeren goedheid kent geen palen, enz. en dankt bij monde van ouderling Bbandeehobst den Heere voor Zijnen zegen.

Sluiten