Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vr. Waarom heeft D. zich zoo schuil gehouden ?

Antw. Hii is vreesachtig van aard. Rev. S. heeft mt den mond van D. diens geheele geschiedenis vernomen. Een schrrjven van S. wordt gelezen, maar licht over de gedane vraag verspreidt het niet.

Vr. Heeft D. geregeld ondersteuning van de Oommissie ontvangen? . . , . , , .. .

Antw. Toen de Commissie vernomen had, dat hg m diep armoedige omstandigheden verkeerde, heeft zg tot drie malen toe hem een pond sterling gezonden.

Vr. Hoeveel heeft D. der Commissie gekost? ,ocnn

Antw. Sinds de vorige Synode drie pond sterling of f_do,OÜ. Wat voor. dien tijd aan hem te koste gelegd is, vermeldt het vorige verslag.

Vr. Waarom is nu de benoeming der correspondenten aan de Classes opgedragen?

Dit is eervoller voor de Classes, beter voor de zaak en in overeenstemming met de handeling der Commissie voor de Heidenzending.

Vr. Is Broeder Kostee ook hier?

Antw. Neen; maar de Commissie is bereid alle vragen te beantwoorden, die haar betreffende Kostee mogen worden gedaan.

Abt. 120.

Een paar brieven van D. worden gelezen. De Commissie voegt hierbij eenige bijzonderheden uit de correspondentie, die zg met D en S. heeft gehouden. De heer D. schgnt een afkeer van de Zending onder de joden te hebben, omdat men er wel eens een geldzaak van maakt en men D. daartoe ook gebruiken wilde. — De indruk, dien de meeste Synode-leden van het ensemble kregen, was niet zeer gunstig.

Abt. 121.

Zoo voor en na is door enkele sprekers gedrukt op het persoonlijk bezoeken van D. en dit nog als wenschelgk voorgesteld. De Voorzitter brengt daarom de vraag in stemming: Zal er nu nog eene Commissie naar Londen gaan, die beproeven zal D. persoonlijk te spreken?

De Vergadering beantwoordt die vraag ontkennend.

Enkele broeders stellen voor om toch de briefwisseling met D. voort te zetten. Anderen willen dat niet. Ten slotte wordt de volgende motie aangenomen: , j n ï.

De Synode, dankbaar voor de inlichting betreffende U. haar door de Commissie verstrekt, laat het nu aan de wijsheid der Commissie over of en hoe zij met D. wil correspondeeren.

Sluiten