Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ast. 122.

Ter tafel komt nu E d en f der Agenda: d. De Synode dringe bij de Mooge Begeering aan:

a. dat de doodstraf weer ingevoerd,

b. dat de Zondagswet gehandhaafd,

c. dat Kerk en Staat feitelijk gescheiden worden. (Gelderland).

f. De Prov- verzoekt de Synode aan de Synod. Commissie op te dragen, om, indien het noodig mocht blijken, een adres aan de Begeering op te zenden in zake de voorgestelde wijziging der Zondagswet. (Zeeland.)

Gelderland geeft toelichting. Geen Christen, zegt het, kan vrede hebben met eene wet, waarbij de doodstraf is afgeschaft. De H. Schrift veroordeelt haar. Zelfs liberale natiën voeren tegenwoordig de doodstraf weder in, omdat zg' zien, dat het verkeerd gaat. Indertijd getuigde de Synode tegen de afschaffing der doodstraf. Zrj moet dit opnieuw doen, al voorziet zij ook, dat het niet baten zal.

Dat de Zondagswet gehandhaafd wordt, is een billijke eisch. De Zondagswet, die wij hebben, wordt niet nageleefd. Tegen de ontheiliging van den dag des Heeren, op groote schaal door de Regeering toegelaten, moeten wij getuigen, al kunnen wij er niets mede winnen.

Met het laatste punt bedoelt Gelderland onverwijlde schrapping van art. 168 der Grondwet in den geest ongeveer van Marnix.

Een der Docenten geeft prae-advies en treedt in eene historische beschouwing van de verhouding tusschen Kerk en Staat in den loop der eeuwen. Sedert Constantijn kwam de vraag aan de orde: Zal de Staat ook mederegeeren in de Kerk en wetten geven om de conscientiën te binden? Vóór de Engelschen in Amerika kwamen, bij de eerste colonisatie in de 17de eeuw, ging het daar vrij goed. Maar de Engelschen lieten Epis-' copalen invloed gelden. De onafhankelijkheidsoorlog heeft dien invloed gefnuikt en naar het Presbyteriaansch beginsel de gewetensvrijheid in alles gehandhaafd. Amerika, niet ons land, kan model zijn. Hij adviseert om bjj de Regeering niet aan te dringen zooals Gelderland voorstelt. Getuigen of adresseeren zal weinig baten.

Een ander Prae-adviseur wil wel wat Gelderland vraagt, maar met dien verstande, dat vooral het laatste punt juister bepaald worde. Zóó klinkt het te vaag.

Een van de leden der Synodale Commissie vraagt het woord.

Wg' moeten, zegt dat lid, uitvoeren wat de Synode ons opdraagt, en daarom moet duideljjk uitgedrukt worden wat men van ons verlangt. De denkbeelden, die de Synodale Commissie aan de Regeering heeft voor te stellen, moeten meer gepreciseerd worden. Er is sprake van feitelijke scheiding van Kerk en Staat. Wat bedoelt Gelderland? Schrapping van het budget van

Sluiten