Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeredienst? Er is sprake van het wederinvoeren der doodstraf, maar welke doodstraf wordt bedoeld. Op moordenaars alleen, of ook op ketters?

Het laatste zou ik niet willen. Een nieuw wetboek van strafrecht is gereed. Breedvoerig is het punt van de doodstraf door onze antirevolutionaire kamerleden besproken, maar zij hebben geen nadruk gelegd op de Gereformeerde belijdenis, zooals die in Zondag 40 zich uitspreekt. Wat de Zondagswet betreft, er is thans in de Kamer een voorstel aanhangig om den arbeid der postergen op den dag des Heeren te beperken. Te zeggen tot de Regeering: handhaaf de Zondagswet, is zoo vaag. De Regeering staat machteloos tegenover de particulieren en de groote maatschappijen. Wij moeten ons goed rekenschap geven van hetgeen wij doen op dit stuk.

In de discussie lieten nog vele sprekers zich hooren. Sommigen willen der Regeering onophoudelijk toeroepen: Bekeer u, bekeer u. Door den Burgemeester van Amersfoort wordt de Zondagswet wel gehandhaafd. Onze Overheid houdt de hand niet aan de Zondagswet. De Synode moet steeds voortgaan met getuigen. — Anderen zgn van oordeel, dat de tijd om te petitionneeren thans niet gekomen is. Bovendien, bg de Regeering en de Kamers worden die adressen gewoonlijk, zooals men dat noemt, ter griffie gelegd. Wij moeten niet doelloos ons kruit verschieten. Wil Gelderland het aan de wijsheid der Synodale Commissie overlaten om zich te gelegener tijd tot de Regeering en de Kamers te wenden, daar is niets tegen, maar op de tijdigheid moet worden gelet. Wij moeten eene Christelijke taktiek in deze betrachten. Nog anderen oordeelen, dat wat Gelderland wil niets anders is dan het binden van enkele groene takken aan een dorren boom. Er zit niets principiëels in. Men moest tot de Regeering zeggen: word antirevolutionair, anders heeft het geen zin. In onzen mond past slechts te zeggen: dood den moordenaar; hij heeft het beeld Gods in den mensen aangetast. Heilig den Zondag, als gedenkdag van Jezus verrijzenis uit de dooden, als gedenkdag van de geboorte der tweede wereld. Bij het aandringen op feitelijke scheiding tusschen Kerk en Staat kan de Regeering tot ons zeggen: gg, vrge Kerk, hebt een feitelijke scheiding der Kerk van den Staat, wat gaat u de zaak aan? De Kerk blijve op haar terrein. Wg hebben onze staatsmannen; op hen rust de roeping op feitelijke scheiding aan te dringen. De Kerk moet het volk met het Evangelie bearbeiden.

Hiertegen wordt door enkelen opgemerkt, dat wg ons slechts verder bewegen op de lijn, waarop wij ons sinds lang bevonden. Zg willen, dat de Synode bij de Regeering aandringe op het wederinvoeren der doodstraf. Het is h. i. nu de geschikte tijd, daar o. a. de gruwelen der Leidsche giftmengster en van den Limburgschen moord versch in 't geheugen liggen. Wij hebben niet te vragen of het baten zal, maar moeten handelen

Sluiten