Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwolle in betrekking tot de schrapping van art. 168 der Grondwet. Bvenzoo handele zij in betrekking tot de Zondagswet.

Abt. 126.

De Commissie, tot het nazien der boeken van den Penningmeester der Kas voor de Zending onder Israël benoemd, verklaart, dat zn alles in goede orde heeft bevonden. De Voorzitter dankt de Commissie voor hare moeite en den Penningmeester voor zijne accuratesse.

Abt. 127.

In behandeling wordt nu genomen E c der Agenda, den Doctorstitel betreffende.

De Synode spreke den wensen uit, dat onze Kerk den Doctorstitel verleene. (Gelderland),

Gelderland licht dit Agenda-punt toe en zegt: Wg hebben een adspirant-doctor in onze Provincie en komen dus met een concreet geval. Ons oordeel is, dat onze Kerk de macht heeft en van die macht gebruik moet maken om den Doctorstitel te verleenen. Misschien zal de geheele wereld ons uitlachen, maar wg storen ons daaraan niet, te meer, omdat de titel van Doctor in de Godgeleerdheid alleen te halen is op Inrichtingen, die geheel in 't verkeerde spoor zijn en waarheen niemand onzer züne kinderen zenden moest. De Voorzitter vraagt over deze zaak allereerst het advies der Curatoren, die het bij monde van A. Bbümmelkamp Jb. geven. Het luidt als volgt: (Hand. der Curatoren 1885. Art. 43.) ■ _

„Het Curatorium oordeelt, in overleg met de Docenten, dat de Theologische School het recht heeft titels te verleenen, maar meent nochtans op de aanstaande Synode te moeten uitspreken, dat de tijd nog niet gekomen is, om dat recht uit te oefenen."

Dit advies berust op de overweging, dat er tweeërlei Doctoraat in de Gereformeerde Kerk bestaat, of althans bestaan kan. Het eerste is het Kerkdijk Doctoraat, dat naar art. XVIII der Dordtsche Kerkorde, door de Leeraren aan de Theologische School bekleed wordt, en een ambt is, wèl te onderscheiden van het tweede Doctoraat, dat een zuiver wdenschappelvjke graad is, en waarvan hier alleen spraak wezen kan, omdat het eerste Doctoraat tevens de opdracht in zich sluit, om de aanstaande dienaars des Woords op te leiden, en deze toch ook door de voorstanders van den Doctorstitel onder ons alleen voor de Leeraren aan de School begeerd wordt. Van dien Doctorstitel als wetenschappelijken graad in de Theologie, gelooft het Curatorium, dat de Kerk bevoegd is hem te verleenen; de Kerk uitsluitend, en niet de Staat, of eenige maatschappelijke of geleerde corporatie. Immers de Theologie als wetenschap is de

Sluiten