Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beid alsnog geen gebruik te maken. Misschien heeft het, door Gods genade, tot hiertoe in onze Kerk niet geheel aan mannen ontbroken, al waren het dan ook mannen zonder titels. Wachten we ons voor eiken ontij digen stap, die ons het verwijt, ot zelfs den schijn van het verwijt op den hals zou kunnen halen, van wel titels te hebben, maar titels zonder mannen.

Nu wordt het oordeel der Prae-adviseurs ingewonnen. De eerste sluit zich bij het advies der Curatoren aan. Hij heelt nog een enkel woord over de conclusie van het rapport. Wh zijn, z. i. op den goeden weg. Het punt wordt wetenschappelijk onderzocht, 't Is reeds een begin, dat de zaak besproken en behandeld wordt. Maar men zij niet te haastig. Men hebbe nog een weinig geduld.

Een tweede Prae-adviseur had eerst den wensch om over den Doctorstitel uitvoerig te spreken. Maar hij adviseert nu om het advies der Curatoren met acclamatie aan te nemen. Hij acht het een uitnemend advies. Een derde Prae-adviseur begint met de opmerking, dat de zaak hier niet gezocht, maar naar aanleiding van een concreet geval komt. Een onzer leeraren biedt voor het Doctoraat zich aan. Wij behoeven met te wachten totdat het publiek onze Kerk bevoegd acht den Doctorstitel te verleenen. Wij zullen ook te vergeefs wachten. De Kerkorde van Dordrecht — art. 18 — is voor ons. De Godgeleerdheid wordt immers als wetenschap onderwezen aan onze Iheol. School, die in aard en bestemming eene kweekschool voor liereform. Theologie is. Aan de Staats-Hoogescholen wordt de doctorale titel niet in de Godgeleerdheid, maar in de kennis der Godsdiensten, ook van het Heidendom, gegeven.

Is het ons om titelpronk te doen? Neen, de Kerk erkent met dien titel slechts de bekwaamheid. Onze leeraren kunnen, niet allen specialiteiten worden in dit of dat vak. De Kerk zou hare Theol. School predikanten doen opleiden, doch anderzijds zeggen: uwe wetenschap is niet echt of hoog genoeg? Wij moeten als Paulus al wat buiten het Kruis van Christus staat in alle bescheidenheid dwaasheid noemen. De Synode ga er toe over en bereide de pogingen voor tot het verleenen van den Doctorsgraad. .... , , ,

In het volgende voorstel vat hg zijne gedachten te zamen. Het sluit zich in hoofdzaak bij den wensch van Gelderland aan.

De Synode overwegende,

dat de behoefte der Kerk aan mannen met meer dan gewone, van eiken Evangeliedienaar te eischen, kennis der heilige Godgeleerdheid onmiskenbaar is; eie art. 18 D. K.

dat de gaven, door den Heere der gemeente gegeven, zooveel mc-

Sluiten