Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk moeten worden ontwikkeld, erkend en gebruikt tot Zijnen dienst;

dat de Heere ons een Theol. School heeft gegeven, die in aard en bestemming eene kweekschool van Gereformeerde theologen is, zoowél tot bestrijding der dolingen als tot uitlegging der heilige Schriftuur en onderwijzing der zuivere leer;

dat het de dure roeping der Kerk is als Teen pilaar en vastigheid der waarheid," te waken tegen allen roof en misleiding in zake de heiligheden Gods, en daartegen met steeds luider stem en alle kracht te getuigen;

dat het verleenen van titels of akten van bekwaamheid in de heilige wetenschap der ware Theologie zoowél als van geschiktheid tot prediking en onderwijzing van het Woord Gods alleen aan de Kerk toekomt, door hare daartoe bestemde organen;

dat de Theologie geheel is ontaard, vooral uit oorzaak dat aan de Geref. Kerk van vroeger, tegen haar wensch en roeping door haar onvrijheid in betrekking tot den staat, dit recht is onthouden;

dat de Vorst der duisternis de Universiteiten in dezen tijd zóó eeer beheerscht, dat aldaar, in plaats van de aloude Godgeleerdheid, eene in wortel, sap en tak ongéloovige zg. godsdienstwetenschap wordt onderwezen, en in dezelve gegradueerd,

acht het hare roeping, om

a. ten sterkste te waarschuwen tegen het bezoeken van ongéloovige Universiteiten, en bijzonder tegen het zoeken van een graad in de heilige Godgeleerdheid bij de verwerpers van God en Zijnen Gezalfde;

b. aan de Curatoren der Theol. School, m overleg met de Leeraren, op te dragen de voorbereiding van de verleening van het Doctoraat in de heilige Godgeleerdheid en wat daartoe behoort: opdat de vólgende Synode daaromtrent een bepaald besluit kunne nemen.

Abt. 128.

Voordat dit voorstel in stemming komt, wordt de vraag gedaan: De Heere heeft wel gegeven gaven en ambten, maar vanwaar is de titel van Doctor ? Een der Prae-adviseurs antwoordt: de Doctorstitel was vóór de elfde eeuw niet bekend. Oorspronkelijk is hij door den Paus gegeven, later door Her-

Sluiten