Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

togen en Graven, en eindelijk is het verleenen van dien titel toegekend aan de Universiteiten. Anderen meenen, dat een wetenschappelijke kring in Frankrijk den Doctorstitel gecreëerd heeft.

Abt. 129.

Het voorstel, afgedrukt in art. 127, wordt nu in stemming gebracht. Met 26 tegen 14 stemmen wordt het verworpen.

Nu volgt het advies der Curatoren. Voorgesteld wordt, dat de Synode met dit advies zich vereenige. Een amendement wordt op dit voorstel ingediend, om in plaats van „de tijd is nog niet gekomen" te lezen, „de behoefte is nog niet gebleken om van dat recht gebruik te maken." Beide voorstel en amendement worden echter ingetrokken. De beide volgende voorstellen worden tegelijk in stemming gebracht.

Voorstel \. De Synode, erkennende het recht der Kerk om door hare Theol. School den Doctorstitel te verleenen, is nog niet ryp om over de wenschelijkheid der toepassing eich uit te spreken.

Voorstel 2. De Synode voelt nog geen behoefte om zich nu reeds over de wenschelijkheid van het verleenen van den Doctorstitel uit te spreken.

Op het tweede voorstel vereenigden zich 18, op het eerste 15 stemmen. Eenige leden hielden zich buiten stemming. Het tweede voorstel is dus het besluit der Synode.

Abt. 130.

Het is ruim acht uur geworden. De Vergadering zingt Ps. 100:4,

Want goedertieren is de Heer, enz. en brengt bij monde van Ds. Schoemakebs den Heere haren dank.

DERTIENDE ZITTING. Woensdag 27 Augustus, voorm. 9-1 uur.

Abt. 181.

Ds. J. van Anken laat zingen Ps. 145:6,

De Heer is recht in al Zijn weg en werk, enz. en gaat der Vergadering voor in het gebed.

Sluiten