Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt: ik betwijfel of het volstrekt vereischte is juist vier afgevaardigden uit elke Classis ter Prov. Synode te zenden. Wij althans zenden steeds drie predikanten en drie ouderlingen. Aindeluk komt een voorstel ter tafel, inhoudende het gelasten van afvaardiging met dien verstande, dat het getal leeraren en ouderlingen gelijk bluft. Maar tegen dit voorstel verheffen zich veie stemmen, omdat er te veel in bepaald wordt. Een ander voorstel wordt ingediend, dat door de Commissie van Rapport wordt overgenomen.

De Synode oordeelt, dat de bepaling der Dordsche Kerkorde aangaande de samenstelling der Provinc. Synode moet nageleefd worden. Zij acht het evenwel niet noodig de Classis aan vier afgevaardigden, twee predikanten en twee ouderlingen, te binden, doch zoo men al van het aantal afgevaardigden door omstandigheden afwijkt, moet het getal afgevaardigde ouderlingen aan dat der predikanten gelijk zijn, tenzij door vacaturen geen genoegzaam aantal predikanten in eene Classis aanwezig is. In dat geval worde de plaats der predikanten door ouderlingen ingenomen.

Bit voorstel wordt aangenomen.

Abt. 136.

In verband met de zaak van het vorige artikel wordt nu gehandeld over een Protest van G. Wissink, predikant te Appelscha houdende bezwaar tegen het besluit der Classis Assen en vermelding van eenige persoonlijke feiten. De Commissie van Rapporteurs (Rapporteur Bavinck) heeft dit oordeel. In zooverre dit schrpven van Ds. G. Wissink eene beschuldiging tegen de Classis Assen inhoudt, is het hier niet ontvankelijk, dewul het met blnkt, dat het op de Provinciale Synode van Drenthe in behandeling is geweest. De mededeeling dat Zijneerw. zich niet met de Classis Assen vereenigen kan en wat verder in ziin

SCMöreiI-/00rj0mt'xWOïdtJ vo,or ken°isffeving aangenomen. Met dit oordeel stemt de Synode in.

Abt. 137.

Komt in behandeling een verzoek van den kerkeraad der gemeente Bergum, Provincie Friesland. De kerkeraad vraagt aan de bynode toestemming om in de verschillende Provinciën van ons Vaderland te collecteeren. In Friesland is reeds gecollecteerd met vrij gunstig gevolg. De Classis Drogeham en de

Sluiten