Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de alimentatie van hare armen zich onttrekken. Zulke practijken zijn hoogelijk af te keuren. Door zulke omwegen mag geene gemeente zich van hare armen ontslaan.

Na korte discussie neemt de Synode het advies der Commissie aan; zjj oordeelt in overeenstemming met Classis en Provincie en geeft hare ernstige afkeuring te kennen over het zich op die wijze ontslaan van de alimentatie der armen, die Jezus ons in Zijne plaats heeft nagelaten.

Ast. 139.

Komt ter tafel een voorstel van de Classis Enumatil aldus luidende:

De Synode stelle het huwelijk van den man met de weduwe zijns broeders gelijk met dat van den man met de zuster zijner overledene vrouw.

De Provinciale Svnode van Groningen kon niet besluiten om dit voorstel der Classis Enumatil over te nemen en daarom brengt de Classis het eigener beweging hier ter Synode. Met het oog op een concreet feit dringt de Classis er op aan, dat de Synode in den zin van het voorstel besluite, of zoo zij daarin niet mocht treden, dan in casu aan de respectieve kerkeraden over te laten, hoe in genoemde gevallen te handelen.

Hiermede komt in behandeling D v der Agenda:

„De Provincie vraagt of iemand die met de zuster zijner overledene wouw gehuwd is, lid der gemeente mag worden." (Zeeland.)

De afgevaardigden van Zeeland lichten deze vraag toe en laten uitkomen, dat het hier eén ander geval geldt, dan op de Synode te Groningen aan de orde is geweest. Daar gold het iemand, die lid der gemeente was, hier iemand, die nog buiten de gemeente staat, maar in haren schoot wenscht opgenomen te worden.

Ast. 140.

Het voorstel van de Classis Enumatil komt eerst aan de orde. De Classis wenscht te weten hoe de kerkeraden handelen en moeten handelen in een materie, als haar voorstel op het oog heeft.

Ds. Scholten, die verklaart mandaat der Classis Enumatil te hebben, krijgt het woord. Hij deelt het concreete geval mede en meldt tevens de aanleiding hoe het hier is gekomen. Zuidhorn heeft een vrouwelijk lidmaat, dat van eene andere gemeente en uit eene andere Classis kwam en gecensureerd was, omdat het gehuwd was met den broeder van naar overleden man, aan het Avondmaal toegelaten en dus van de censuur ontheven. De gemeente, waar die zuster van daan kwam, maakte daar aanmerking op, maar de Classis stond aan de zijde van Zuidhorn.

Sluiten