Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is de kwestie aan de orde en voor de Provincie gekomen, die het voorstel der Classis echter niet ter Synode wilde brengen. Classis en Provincie dachten niet gelijk.

Ds. Scholten maakt ter adstrustie van het voorstel op de volgende punten vooral opmerkzaam. De huwelijkswetten in Israël gelden ons onder den N. Testamentischen dag niet in alles. In de H. Schrift staat niet, dat het huwelijk van eene vrouw met den broeder van haar overleden man gestraft zou worden. Er staat alleen: zij zullen zonder kinderen zgn. God heeft Zich de straf dus voorbehouden. Mogen wij dan over zoodanig huwelijk censuur uitoefenen? In bijzondere gevallen was dit huwelijk zelfs verplichtend. Het wordt onrein genoemd, maar dit woord beteekent in den regel „Levitisch onrein." Hij vraagt ten slotte: stel dit huwelnk gelijk met het op de Synode te Groningen bedoelde. Spreek uit, dat de huwelijken met een zwagerin en zwager gelijk staan.

• . Abt. 141.

De Voorzitter stelt na de gehoorde toelichting voor om eerst te handelen over het voorstel der Classis Enumatil en over den raad, aan de kerkeraden te geven, en dan over de vraag van Zeeland.

Abt. 142.

Een der Docenten geeft over het eerste en tweede punt praeadvies. Hjj raadt de Synode om de beide gevallen niet geljjk te stellen,' daar het eene in Leviticus XVIII uitdrukkelijk verboden is, het andere niet. Ook raadt hij om het door de Classis Enumatil bedoelde huwelijk wel degelijk stafbaar te verklaren. Hij bestrijdt verder de verdediging van Ds. Scholten en wil er op gelet hebben, of het sluiten van een zoodanig huwelijk vóór de bekeering reeds plaats had. Onze kerkelijke bepalingen geven geen direct antwoord op de vraag, welke straf moet toegepast worden, maar 't antwoord ligt toch voor de hand: men houde die personen uit den kerkeraad.

Onderscheidene sprekers voeren over deze zaak het woord.

Schier allen achten het huweljjk van een vrouw met den broeder van haar overleden man ongeoorloofd, maar daarom het huwelijk zelf nog niet onwettig. Personen, die dit ongeoorloofde huwelijk aangingen, behoeven om die reden niet voortdurend te worden uitgesloten uit de gemeente. Men zal zoodanig huwelijk sterk ontraden, het niet geljjk stellen met twee zusters en eenige straf op degenen, die het aangingen, toepassen.

Uit de breede en leerzame discussiën wordt eindehjk een voorstel geboren van dezen inhoud:

De Synode gehoord en. besproken het voorstel der Classis Enumatil, besluit

Sluiten