Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Het huwelijk met den broeder van den overleden man te moeten bljjven veroordeelen, als in strijd met Lev. 8:16 en met de Dordsche Kerkordening, daarop gegrond;

2°. Mitsdien zeer ernstig te waarschuwen tegen het aangaan van zulk een huwelijk;

3°. Doch daar de Heere deze zonde onder het O. Testament (men zie Lev. 18:21) niet gestraft heeft met uitroeiing of uitsluiting uit de gemeente en de censuur daartoe moet leiden, zullen deze leden niet worden geweerd uit de gemeente, edoch niet in kerkelijken dienst zjjn of gesteld worden.

Enkele sprekers verklaren over de practische zijde van het voorstel wel te kunnen stemmen, maar oordeelen, dat voorop moet gesteld worden: God heeft het huwelijk van eene vrouw met een broeder van haar overleden man verboden. Ook wordt opgemerkt tegenover Scholten, die nogmaals het voorstel zijner Classis verdedigde en beweerde, dat het huwelijk van twee broeders alleen om staatkundige redenen verboden werd, dat op het gebied van het Mozaïsme wel de vrouw overgaat in het geslacht van den man, niet de man in 't geslacht van de vrouw. De vrouw des overleden broeders is in den familiestam ingeënt en het wordt dus bloedschande met haar te huwen. De zuster der overleden vrouw is niet op diens stam ingeënt en het is dus niet verboden haar te trouwen.

Nadat nog enkele sprekers zich hebben laten hooren, vrij wel in denzelfden geest, worden de discussies gesloten en het voorstel, boven afgedrukt, in stemming gebracht, maar niet dadelijk in zijn geheel.

Eerst wordt gestemd over de eerste en tweede alinea van het voorstel.

De uitslag is dat er zich 27 voor en 5 tegen verklaren. Eenige leden hielden zich buiten stemming.

Daarna komt de derde alinea in stemming, waar zich 30 voor en 8 tegen verklaren.

Het geheele voorstel is dus aangenomen.

Akt. 143.

De opmerking wordt gemaakt, dat het buiten stemming bljjven niet geoorloofd is, als er niet meer dan één voorstel in stemming is. Hieraan zullen wij voortaan ons houden.

Sluiten