Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 144.

Deze zitting wordt gesloten met dankzegging door Ds. W. Doorn, nadat is gezongen Ps. 68:17,

Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G'alom, enz.

VEERTIENDE ZITTING. Woensdag 26 Augustus, nam. 4—8i uur. Art. 145.

De Synode heft aan Ps. 119:67,

Maak in Uw woord mijn' gang en treden vast, enz. en vraagt bij monde van Ds. H. Beuker den Heere om Zijnen zegen.

Art. 146.

Aan de orde is nu de vraag van Zeeland D w.

De afgevaardigden gaven reeds toelichting. Een der Docenten prae-adviseert om zulk een persoon zonder eenig bezwaar als lid aan te nemen. Een ander wil juist het tegendeel, wijzende op de practijk der vaderen. In discussie gebracht, oordeelen de meeste sprekers, dat het huwelijk van een man met de zuster zijner overledene vrouw niet is verboden in de H. Schrift en dat daarom tegen de aanneming van bedoelde lidmate geen bezwaar is. Wij moeten, zegt de Voorzitter, geene geboden maken, waar zij niet zijn. De vrouw wordt van den vleesche des mans, de man wordt' niet van den vleesche der vrouw. Het laatste aan te nemen is revolutionair. Van bloedschand is bij het huwelijk, hier bedoeld, geen sprake. Evenwel is het afraden van zulk een huwelijk als het nog niet gesloten is, goed, omdat er vooroordeel tegen is in de gemeente.

Een voorstel, om de bepaling X. B b, met het oog op dit geval, toepasselijk te maken, wordt met acclamatie aangenomen.

Art. 147.

In behandeling komt wat op de Protestenljjst onder N*. 8i 17 en 21 voorkomt, als loopende over dezelfde zaak.

N°. 21 behelst een schryven van G. W. Bidderhof te Bordrecht. Adressant verzoekt dringend, dat de zaken der gemeente Dordrecht, afd. Kromhout, door de Synode mogen ter harte genomen worden. Om daarvoor aangevoerde redenen zegt hij, dat men bij onpartijdig onderzoek zal ontdekken, waar de grond-

Sluiten