Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die met een naburigen kerkeraad dat punt had te onderzoeken, maar maakte zelve uit, dat hij geen ouderling kon zijn.

In overeenstemming met het Rapport der .Commissie wordt besloten adressant terug te wijzen naar den kerkeraad van Amersfoort, om met een naburigen kerkeraad het punt in kwestie te behandelen.

Slechts drie stemmen waren tegen dit besluit.

Art. 150.

Op dit protest volgt een Protest van E. Harms, te O. Pekela, houdende beklag over zijne schrapping als lid der gemeente aldaar, wegens verschil over een punt der leer met den leeraar dier gemeente, Ds. Deddens. Dit verschil betreft eene uitdrukking in een Catechisatieboekje, door dien leeraar zeiven vervaardigd. In verband met en als gevolg van de breedvoerige mededeelingen in het adres, komt adressant er ten slotte toe te beweeren, dat hij aanmerking heeft gemaakt op de leer, niet op de rechtzinnigheid van Ds. Deddens, gelijk de Classis beweert.

De Commissie van Rapport (Rapporteur Littooij) adviseert om aan adressant kennis te geven, dat èn kerkeraad èn Classis èn Provincie ten zijnen opzichte goed gehandeld hebben. Als motieven voor dit 'advies geeft de Rapporteur aan, dat adressant zich feitelijk aan de gemeente heeft onttrokken door te N. Pekela te kerken, en dat hem het lidmaatschap ontzegd is op grond van Titel VII, 3 onzer Algemeene Bepalingen.

Naar aanleiding van dit gemotiveerd advies wordt de dubbele vraag gedaan: Doelt de genoemde Bepaling op het te kerk gaan bn predikanten buiten of in onze Kerk? Heeft dat kerken te N. Pekela reeds meer dan een jaar geduurd? De laatste vraag wordt bevestigend beantwoord. De eerste geeft aanleiding tot breeder bespreking der kwestie. Een onzer Prae-adviseurs zegt: het schrappingsartikel wordt geheel verkeerd uitgelegd. Het betreft hier de leer. Een van twee is waar. Of dat lid of de leeraar van O. Pekela is ongereformeerd. Het geldt hier een ernstig geval. Een ander Prae-adviseur beweert, dat het bedoelde artikel ziet op leden, die naar de Darbisten, Lutherschen, Hervormden of anderen gaan, niet op leden, die bij een ander onzer eigene predikanten in een andere gemeente kerken. Het lid in kwestie heeft zich onttrokken aan de plaatselijke gemeente, niet aan de Kerk. Hij adviseert de handeling van Chassis en Provincie af te keuren en het lid, dat protesteert, terug te wijzen naar den kerkeraad van O. Pekela.

Een voorstel in dien zin, staande tegenover het advies der Rapport-Commissie, wordt ingediend.

Nog enkele sprekers voeren het woord over deze materie en daarna wordt het volgende voorstel tegenover het advies der Rapport-Commissie, dat de handeling van kerkeraad en Classis en Provincie approbeert, in stemming gebracht.

Sluiten